Hoppa till huvudinnehållet

MJ2414 Energisystemanalys med exergi-, ekonomi- och miljöperspektiv 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2414 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Energisystemanalys med exergi-, ekonomi- och miljöperspektiv

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

LM 1 Korrekt genomföra analyser av energisystem, där de primära energikällorna t.o.m. energiservice ingår i systemet
LM 2 Korrekt genomföra en sammansatt analys av termodynamiska flöden, exergiflöden, miljöpåverkan och monetära kostnader
LM 3 Redogöra för teorin bakom sammansatta analyser av termodynamiska flöden, exergiflöden, miljöpåverkan och monetära kostnader, och alternativa sätt att analysera energisystem
LM 4 Korrekt genomföra en exergianalys, termoekonomisk analys och pinchanalys på ett värmeväxlarnätverk

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen (BSc) eller motsvarande.  Endast för studenter i SELECT (TMESM) master program

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

- Bejan, A., Tsatsaronis, G., Moran, M. 1996. Thermal Design & Optimization. John Wiley & Sons, Inc.

- Or other reference text books of your choice in Engineering Thermodynamics, e.g. (available as e-books):

i) Jalurya Y., Design and Optimization of Thermal Systems, 2nd edition. CRC Press 2007.

ii) Elliot J. R., Lira C. T., Introductory Chemical Engineering Thermodynamics, 2nd edition, 2012.

- Lecture “Handouts” including our commonly collected literature through Homework Assignments.

- Assigned references in class.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INLA - Inlämningsuppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • INLB - Inlämningsuppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Skriftlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TENB - Hemtentamen och muntlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I och med denna ändring uppkommer inga utgångna provmoment. Däremot har två nya provmoment inkluderats, nämligen INL1 och INL2. Dessa inlämningar har dock även existerat tidigare, men då inte som provmoment. Om studenter som inte slutfört kurs med tidigare uppsättning av examinerande moment har fullgjort INL1 och INL2 kan de utvärderas utifrån uppsatt betygskriterie. Har de inte fullgjort INL1 och INL2 skall det ske skriftligt för att erhålla slutbetyg på kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2414

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd