Hoppa till huvudinnehållet

MJ2418 Hållbar energi och hållbar miljö 5,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2418 (HT 2015–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

1. Hållbar Energi och miljö

2. Vatten, Land och luftföroreningar

3. Effekter av luftföroreningar

4. Atmosfärisk dispersion

5. Utsläppsinventeringar och utsläpps Carbon Footprint (LCA och LCC)

6. Behandling och kontrollsystem för partiklar och gas, avskiljning och lagring av koldioxid (CCS)

7. Tekniska korrigeringar

8. Hantering av radioaktivt avfall

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:• Skilja mellan begreppen användning av energiresurser och energieffektivitet i fråga om hållbar utveckling och kopplingen mellan termodynamik vetenskap och miljöpåverkan.

• Identifiera föroreningskällor och effekterna på miljön som orsakas av kraftsystem och deras miljöpåverkan.

• Identifiera och bedöma de faktorer som avgör transport och spridning av luftföroreningar.

• Visa god kunskap om och förståelse för de hjälpmedel som finns tillgängliga för bedömning av utsläpp med tonvikt på klimatpåverkan och livscykelanalys.

• Identifiera processer och system för att förhindra föroreningar och visa god kunskap om och förståelse av behandlingssystem för att minska föroreningsnivåerna.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

BSc eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

•                     Sioshansi, F.P. (2011). Energy, Sustainability and the Environment: Technology, Incentives, Behaviour. Ed. Elsevier, Amsterdam.

•                     Ibrahim Dincer and Marc A. Rosen. (2007). Exergy: Energy, Environment and Sustainable Development. Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK.

•                     James A. Fay and Dan S. Golomb. (2012). Energy and the Environment. Published by Oxford University Press, Inc. 198 Madison Avenue, New York, New York.

•                     Abhishek Tiwary and Jeremy Colls. (2010). Air Pollution: Measurement, modelling and mitigation Third edition. Routledge Taylor & Francis Group, 270 Madison Avenue, New York, NY.

•                    Hill, M.K. (2004). Understanding Environmental Pollution. Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge cb2 2ru, UK.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb MJ2418

  Ges av

  Huvudområde

  Maskinteknik, Miljöteknik

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Peter Hagström (peter.hagstrom@energy.kth.se)