Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MJ2443 Värme, kyla och inomhusmiljö 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60349

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2443 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ämnen som främst behandlas i kursen är:

Olika typer av byggnader och deras energianvändning.
Konventionella värme och kylsystem i byggnader.
Nuvarande och ny teknik för värme och kyla.
Koncept och designdetaljer för värmepumpande teknik (ångkompressionssystem).
Komponenter för värmepumpssystem.
Simuleringsverktyg för kyla- och värmeberäkningar i byggnader. Beräkningsverktyg för värme- och kylsystem.
Analys av energiprestanda för värme- och kylsystem i byggnader.

Lärandemål

För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna:

 1. Diskutera energianvändningen för att ge termisk komfort i olika typer av byggnader.
 2. Utföra värme-och kylbelastningsberäkningar för byggnader.
 3. Beskrivaprinciperna för värmepumpsteknik för uppvärmning och kylning i byggnader.
 4. Identifiera de viktigaste skillnaderna mellan olika energisystemlösningar för byggnader.
 5. Förklara funktionerna för huvudkomponenterna i värme-och kylsystemen.
 6. Lösa och analysera grundläggande problem inom uppvärmning och kylning i byggnader med hjälp av givna principer och verktyg.

För att erhålla högre betyg ska studenten även kunna:

 1. Lösa och analysera avancerade problem inom uppvärmning och kylning i byggnader med hjälp av givna principer och verktyg.
 2. Använda idéer och kunskaper från denna kurs för att designa nya, högeffektiva energisystem för byggnader.
 3. Förbättra de befintliga och konventionella energilösningarna för byggnader.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom maskinteknik. Gärna med kunskaper i tillämpad termodynamik (exempel MJ1112, 9 hp) och värmeöverföring (exempel MJ1401, 6 hp).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • LABA - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig salstentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik, Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd