Hoppa till huvudinnehållet

MJ2443 Värme, kyla och inomhusmiljö 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2443 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ämnen som främst behandlas i kursen är:

Olika typer av byggnader och deras energianvändning. Konventionella värme och kylsystem i byggnader. Nuvarande och ny teknik för värme och kyla. Koncept och designdetaljer för värmepumpande teknik (ångkompressionssystem). Komponenter för värmepumpssystem. Simuleringsverktyg för kyla- och värmeberäkningar i byggnader. Beräkningsverktyg för värme- och kylsystem. Analys av energiprestanda för värme- och kylsystem i byggnader.

Lärandemål

För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna:

 • Diskutera energianvändningen för att ge termisk komfort i olika typer av byggnader.
 • Utföra värme-och kylbelastningsberäkningar för byggnader.
 • Beskrivaprinciperna för värmepumpsteknik för uppvärmning och kylning i byggnader.
 • Identifiera de viktigaste skillnaderna mellan olika energisystemlösningar för byggnader.
 • Förklara funktionerna för huvudkomponenterna i värme-och kylsystemen.
 • Lösa och analysera grundläggande problem inom uppvärmning och kylning i byggnader med hjälp av givna principer och verktyg.

För att erhålla högre betyg ska studenten även kunna:

 • Lösa och analysera avancerade problem inom uppvärmning och kylning i byggnader med hjälp av givna principer och verktyg.
 • Använda idéer och kunskaper från denna kurs för att designa nya, högeffektiva energisystem för byggnader.
 • Förbättra de befintliga och konventionella energilösningarna för byggnader.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom maskinteknik. Gärna med kunskaper i tillämpad termodynamik (exempel MJ1112, 9 hp) och värmeöverföring (exempel MJ1401, 6 hp).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig salstentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Samer Sawalha

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2443

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Maskinteknik, Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd