MJ2443 Värme, kyla och inomhusmiljö 6,0 hp

Heating, Cooling and Indoor Climate

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Ämnen som främst behandlas i kursen är:

Olika typer av byggnader och deras energianvändning. Konventionella värme och kylsystem i byggnader. Nuvarande och ny teknik för värme och kyla. Koncept och designdetaljer för värmepumpande teknik (ångkompressionssystem). Komponenter för värmepumpssystem. Simuleringsverktyg för kyla- och värmeberäkningar i byggnader. Beräkningsverktyg för värme- och kylsystem. Analys av energiprestanda för värme- och kylsystem i byggnader.

Lärandemål *

Kursens syfte är ge avancerade kunskaper i att hantera olika uppgifter inom området uppvärmning, kylning och inomhusklimat. Ett brett utbud av energisystem för olika typer av byggnader behandlas i föreläsningar, seminarier med gästföreläsare från industrin, studiebesök, räkneövningar och projektarbete.

Kunskapsmålen vid avslutad kurs är att kunna:

• Beskriva inomhusklimatkraven för termisk komfort

• Diskutera energianvändningen för att uppnå termisk komfort i olika typer av byggnader

• Utföra värme- och kylbehovs beräkningar för byggnader

• Beskriva principerna för värmepumpsteknik för uppvärmning och kylning i byggnader.

• Identifiera de viktigaste skillnaderna mellan de olika energisystemlösningarna för

byggnader.

• Förklara funktionerna hos de viktigaste komponenterna i värme- och kylsystem.

• Använda kända principer och verktyg, lösa och analysera problem inom uppvärmning och kylning i byggnader.

• Använda idéer och kunskap från kursen för att utforma nya högeffektiva energisystem för byggnader

• Tänka bortom gränser och förbättra de befintliga och konventionella energilösningarna för byggnader

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kandidatexamen inom maskinteknik. Gärna med kunskaper i tillämpad termodynamik (exempel MJ1112, 9 hp) och värmeöverföring (exempel MJ1401, 6 hp).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig salstentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

-Tentamen (TEN1; 3.0 cr). (AF)

-Laborationer (LAB1; 1.5 cr.) (PF)

-Inlämningsuppgift (INL1, 1.5 cr.) (PF)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Samer Sawalha

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2443

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde *

Maskinteknik, Teknik och hälsa

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.