Hoppa till huvudinnehållet

MJ2450 Hållbarhet, sociala modeller - religioner och offentliga angelägenheter 5,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2450 (VT 2008–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

The objective with the course is to give the student a deeper knowledge in non-technical issues concerning sustainability and the interactions between social models, religions and public affairs.

After the course the student should be able to:

  • Understand the principles of sustainability
  • Understand the principles of and principal interactions between social models, religion and public affairs

Kursupplägg

Lectures: 24 h

Exercises: 38 h

Study visist: 2 occasions each one 6h

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

B.Sc. in the field of engineering or corresponding education

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • ANN1 - Individuella reflektioner, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • LIT1 - Litteraturuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • NÄR1 - Närvaro, - hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Compulsory participation at all course items (NÄR, 0 hp)

Participation and approval in individual assignments (ÖVN, 1.5 hp)

Participation and approval in written group reports (LIT, 2.5 hp)

Written individual reflections (ANN, 1.0 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2450

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Dr Peter Hagström, peter.hagstrom@itm.kth.se