MJ2455 Säker energiförsörjning, del 1 - ledarskap och fallstudier 6,0 hp

Security of Energy Supply 1 - Leadership and Case Studies

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Föreläsningar ges av experter som presenterar de viktiga delarna av varje ämne, och som ger ramverket för vidare djupstudier. Ett större projekt ingår i kursen. Frivilliga studiebesök i Stockholmsområdet

Lärandemål *

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- Beskriva (från ett övergripande perspektiv) de huvudsakliga energiomvandlingsprocesserna, deras medföljande krav på resurser och deras påverkan på luft, vatten, mark, naturen och människor och häri dra skillnad på tillämpningar i industrialiserade länder och utvecklingsländer

- Demonstrera tydlig förståelse för frågeställningar och processer relaterade till beslutsfattande vid konstruerandet av komplexa energisystem

- Beskriva ledarskapets påverkan i processen att skapa en säker energiförsörjning

- Presentera en redogörelse för systemteknisk påverkan tillsammans med livscykelanalys för ett industriellt energiförsörjningssystem

- Genomföra en större fallstudie, som gestaltar de koncept och verktyg presenterade i kursen och som inkluderar assimileringen av relevanta tekniska och sociala aspekter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Tre års akademiska studer.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

På lektionerna utdelat material

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

PRO1, 3.0 hp, Projekt gradering A-F

TEN1, 3.0 hp, Tentamen gradering A-F

Övriga krav för slutbetyg *

Fallstudierapport (3 hp): Inkluderar 2-4 sidor skriftlig rapport, 1-2 sidor granskning av annan students rapport samt muntlig presentation. Inviduell betygssättning enl skala A-F

Tentamen (3 hp): Testar kunskaperna på det som presenterats på föreläsningarna. Indviduell betygssättning enl skala A-F

Slutbetyg sätts genom de viktade bidragen ovan

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2455

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.