Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MJ2462 Energieffektivisering i befintliga byggnader 6,0 hp

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2462 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar energianvändningen i dagens samhälle med hänsyn taget till miljö- och uthållighetsaspekter. Kursen fokuserar på de tekniker som används för att uppfylla de behov av kylning, värmning och ventilation som krävs i den byggda miljön.

Kursen strävar efter att ge en grundläggande förståelse för hur energiteknik kan tillämpas för att minska energianvändning i byggnader. Termodynamik, värmeöverföring, termiskt inomhusklimat, mätteknik och problemlösning kommer att tillämpas i undersökningar för att hitta möjligheterna att förbättra byggnaders energiprestanda.

Kursen är uppdelad i två delar; en teoretisk del som består av en serie föreläsningar och en praktisk del där studenten ska arbeta med undersökningar av verkliga energisystem i byggnader. Kursen fokuserar på typiska byggnader, men kunskapen som uppnåtts i kursen kan anpassas till alla byggnader och energisystem i världen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Skapa en plan och genomföra en energikartläggning med en anpassad detaljnivå efter behov.
 2. Identifiera hur en energikartläggning av byggnader bör göras i relation till energieffektivisering.
 3. Analysera och processera historiska energidata för byggnader.
 4. Bryta ned energidata och fördela energianvändning mellan olika delsystem i byggnader.
 5. Identifiera möjligheter och anpassa energieffektiviseringsåtgärder som leder till reducerat energibehov i byggnader.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MJ1112 Tillämpad termodynamik 9hp,
MJ1401 Värmeöverföring 6hp,
MJ2407 Uthållig energianvändning 9hp,
SG1220 Teknisk strömningsmekanik, 6hp,
MJ2422 Termisk komfort och inomhusklimat 6hp, eller motsvarande.

Studenten skall ha en övergripande kännedom om energiteknik och byggnaders energisystem.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Vid tentamen får studenten ta med tryckta böcker som inte innehåller handskrivna anteckningar.

Övriga krav för slutbetyg

Kursens slutbetyg är en kombination av projekten (PRO1 och PRO2), kontrollskrivningar (KS1 och KS2) och eventuellt tentamen (TEN1). Betyget E ges om projekten och kontrollskrivningarna får godkänt betyg.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jörgen Wallin, jorgen.wallin@energy.kth.se, 08 790 86 53