Hoppa till huvudinnehållet

MJ2471 Forskningsprojekt i energi- och klimatstudier 18,0 hp

Valbar för alla som uppfyller behörighetskraven ex. TSUEM1 och TSUEM2.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2471 (HT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Forskningsprojektet i energi- och klimatstudier är en kurs där studenten får lära sig att formulera och behandla ett forskningsproblem. Kursen kan ses som förberedande inför det mer omfattande examensarbetet.

Kursen omfattar två delmoment:

- det första bestående av att delta samt att skriftligt reflektera över två-tre forskningsseminarier arrangerade vid institutionen eller i relaterade ämnen (i samförstånd med handledaren för kursen), och

- det andra bestående av att utforma ett forskningsprojekt, och genomföra detsamma.

Den skriftliga reflektionen av forskningsseminarierna ska belysa de lärdomar som seminarierna givit utifrån det identifierade forskningsproblemet. Därmed visa på hur lärdomarna från seminarierna kan tillämpas inom det egna forskningsprojektet.

Studenten förväntas demonstrera sin förmåga att oberoende lösa ett ingenjörsmässigt problem genom att använda ett brett spektrum av färdigheter. Ämnet för forskningsprojektet kan variera men det måste innehålla ett signifikant tekniskt innehåll, ha en tydlig tillämpning inom energi- och klimatstudier samt innefatta en hållbarhetsdimension. Förutsatt att projektarbetet uppfyller ovanstående krav och förutsatt att behörig handledning finns tillgänglig under projektperioden kan studenten välja att utföra projektarbetet antingen vid akademisk institution eller inom industrin.

De slutliga resultaten av forskningsprojektet förväntas presenteras muntligt såväl som skriftligt i form av en publicerbar vetenskaplig artikel eller en slutrapport.

Lärandemål

Efter genomfört forskningsprojekt skall studenten kunna:

• Tydligt formulera uppgifter som med hjälp av lämpliga vetenskapliga och/eller ingenjörsmässiga metoder kan valideras,

• Planera sitt arbete så att de uppställda målen uppfylls,

• Tillgodogöra sig arbete som utförts inom området och kunna länka detta till den aktuella uppgiften,

• Använda olika tekniska och icke-tekniska metoder och angreppsätt antingen de som tidigare blivit inhämtade eller genom att lära sig  nya färdigheter,

• Om tillämpbart involvera aspekter knutna till hållbarhet, slutanvändar- eller samhällsperspektiv, och

• Kommunicera resultaten, både skriftligt och muntligt å ett tydligt, noggrant och effektivt sätt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande.

Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Energy och Miljö, MJ2413 eller minst 9 hp i ämnen med direkt relevans för det föreslagna projektet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bestäms i projektets start, i enlighet med projektuppgiften.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Reflektion av seminarier, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Forskningsprojekt, 16,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2471

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik, Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd