Hoppa till huvudinnehållet

MJ2481 Projektkurs i aeromekanik - del 1 6,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2481 (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Första delen av projektkursen syftar till at ge en introduktion till området ”aeromekanik”.

Aeromekanik i turbomaskiner är ett mycket interdisciplinärt område då det innefattar aerodynamik, strukturdynamik, strukturdämpning såsom materialutmattning. Denna projektkurs är den första av tre kurser i rad som skall ge studenterna den nödvändiga kunskapen för att bli specialister inom aeromekanik området. Lärandet sker i en interaktiv miljö, dvs. studenterna deltar aktivt i kunskapsskapningsprocessen. Föreläsningarna ges av specialister från universitet och industrierna. Med avseende på inriktningarna av de involverade universiteten kommer föreläsarna från KTH (on-campus), från Duke, ULg och AUTH (på distans) att vara involverade. Kursen innefattar diskussioner om vetenskapliga aspekter på en grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten:

  • kunna förklara vad området ”aeromekanik” innebär
  • veta om de huvudsakliga utmaningarna inom området både ur ett akademiskt såväl som ett industriellt perspektiv
  • kunna diskutera aeromekaniska aspekter på en grundnivå

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Strömningslära, termodynamik, BSc nivå

Endast för TAETM

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Egen litteratur, urval av vetenskapliga artiklar

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PROJ - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  • PROJ - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Övriga krav för slutbetyg

Projektarbete (PROJ; 3,0 hp); tentamen (TEN1; 3,0 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Paul Petrie-Repar

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2481

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Paul Petrie-Repar (paul.petrie-repar@energy.kth.se)