MJ2494 Polygenerering 9,0 hp

Polygeneration

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

I kursen Polygenerering behandlas konceptet samproduktion av flera energitjänster genom bränsleflexibla system. Konceptet bygger vidare pådet mer välkända begreppet "kraftvärme" (eng. Cogeneration) där värme och el samproduceras med högre effektivitet jämfört med enskild produktion.

I kursen ingår:

* Tekniska system för samproduktion av el, rent vatten, värme, kyla, bränslen osv

* Reglerstrategier

* Smarta buffrar (energi- och vattenlager)

* Termoekonomisk optimering

Lärandemål *

Efter kursen ska studenten kunna:

* i detalj kunna beskriva det tekniska konceptet co-generation, dvs samproduktion av flera energitjänster i bränsleflexibla system. Specifikt beskriva map:

-->effektivitet jämfört enskild produktion

--> ekonomisk och miljömässig prestanda

* beskriva och utföra ingenjörsmässig design av smarta buffrar (t ex batterier, termisk energilager eller renvattenbuffer)

* beskriva och utföra ingenjörsmässig design av reglerstrategier för polygenerering

* utföra termoekonomisk optimering för design av tekniskt robusta, samt ekonomiskt-/miljömässigt sunda system för samproduktion av energitjänster för olika tillämpningar (t ex industriella processer, den byggda miljön och transporter)

Kursupplägg

Kursen ges i period 1 och 2:

Planerad undervisning

- Föreläsningar -- 40 tim (20 tillf)

-Övn -- 20 tim (10 tillf)

- tentamen -- 5tim (efter period 1)

- projektpresentation PRO1 -- 8tim (sista veckan i period 2)

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

MJ1112 Tillämpad termodynamik (el motsv).

MJ2405 Uthållig kraftproduktion (el motsv)

MJ2490 Energisystemanalys med exergi-, ekonomi- och miljöperspektiv (el motsv)

MJ2491 Energisystemanalys med exergi-, ekonomi- och miljöperspektiv, fördjupningskurs (el motsv)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

CompEduwww.compedu.net

Vetenskapliga artiklartillgängliga genom KTH biblioteket

Föreläsning material

 

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Hemuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

TEN1 -- tentamen 5hp, Betyg A-F

INL1 -- hemuppgift 2 hp, Betyg P/F

PRO1 -- Projekt, 2hp, Betyg A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anders Malmquist

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2494

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen har ersatts av MJ2503 Small-scale Combined Energy systems. Endast MSc RENE studenter kan läsa den under 2018.