MJ2495 Experimentell energiteknik 8,0 hp

Experimental Energy Technology

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Föreläsningar behandlar temperaturmätningar, tryckmätningar, flödesmätningar, experimentell planering inklusive osäkerhetsanalys av mätresultat samt riskanalys. Laborationer i temperaturmätning samt tryckmätningar genomförs. Praktisk erfarenheter av dessa samt andra mätteknik ges genom en gruppuppgift kopplad till pågående forskningsprojekt. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Lärandemål *

Kursen avser at ge systematisk kunskap om mättekniken inom energiområdet, vilket inkluderar en introduktion till vanligt förekommande och avancerade tekniker och verktyg i energitekniska experiment. Deltagare får praktiska erfarenheter inom labb- och forskningsmiljöer. Allmän energiteknisk bakgrundär nödvändig för att tillgodogöra sig kursen, men eftersom kursen börjar pågrundläggande nivåär ingen tidigare erfarenhet i mätteknik nödvändig.

Studenten efter kursen ska kunna:

•                    skapa en experimentell plan

•                    skapa en grundstruktur i en logg-bok

•                    skapa en grundstruktur för en rapport för experimenten

•                    utvärdera för- och nackdelar med att använda analogi- och likformighetsmetoder

•                    beräkna och utvärdera mätosäkerheten för de erhållna experimentella resultaten

•                    presentera experimentella resultat tillsammans med tillhörande osäkerheter

•                    utföra riskanalys av projekt med experimentellt innehåll, inklusive risk, sannolikhet och konsekvens

•                    utforma en riskhanteringsplan

•                   kritiskt utvärdera, välja och implementera lämpliga mätutrusning (temperatur, tryck, flöde mm)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Civilingenjör/ingenjör med kandidatexamen/3-årig ingenjörsexamen eller motsvarande utbildningsnivåsamt förkunskaper motsvarande MJ1112 Termodynamik 9hp, MJ1401 Värmeöverföring 6hp och SG1220 Teknisk Strömningsmekanik 6hp eller en kombination av dessa kurser om minst 15 hp.

Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Hemuppgifter, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • LAB1 - Lab 1, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • LAB2 - Lab 2, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

•                    INL1 - Hemuppgifter, 0,5 hp, betygsskala: P, F

•                    LAB1 - Laborationer, 0,5 hp, betygsskala: P, F

•                    TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

•                   LAB2 - Laborationer, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anders Malmquist

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2495

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen avsedd i första hand för SELECT (år 2) och SEE/RENE (år 2), men kan läsas av andra studenter.

Kursen samordnad till en mycket hög grad med MJ2440 Mätteknik.