Hoppa till huvudinnehållet

MJ2497 Energieffektivitet och rationell användning av energi 5,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2497 (HT 2015–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

1. Inledning. Grundernai energieffektivitet, effektiv användning av energi, styrning av efterfrågan.

2. Energibesiktningar och diagnostik

3. Energilagringstekniker

4. Energieffektivitet i byggnader (bostadssektorn)

5. Energieffektivitet i byggnader (industri och tjänster)

6. Energieffektivisering inom industrin

7. Energieffektivisering inom transportnäringen

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • Kunna beskriva den roll som energihantering, energieffektivitet och energibesparingar har i samband med globala och regionala energisystem, deras ekonomiska, sociala och miljömässiga konnotationer, och effekterna av de tillhörande teknikerna i lokala och globala sammanhang.
  • Kunna beskriva de relevanta organisationer, stora projekt på internationell nivå, de viktigaste källorna till information och bestämmelser om hantering och effektiv användning av energi i olika sektorer.
  • Besitta de delar av analys och kunskap som krävs för att genomföra projekt och bistå som konsult i samband med förvaltning och effektiv användning av energi i olika sektorer.
  • Kunna föreslå överförbara resultat för att förbättra förvaltningen och effektiv användning av energi, genom att utveckla nya idéer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

BSc eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Eastop, T. D; Croft, D. R. Energy efficiency:  for engineers and technologists. Harlow, Essex, England: New York: Longman Scientific & Technical; Wiley, 1990. ISBN 9780582031845.

Duffie, John A; Beckman, William A. Solar engineering of thermal processes. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, cop. 2006. ISBN 9780471698678.

Balcomb, J. Douglas. Passive solar design handbook. New York: American Solar Energy Society, cop. 1983-. ISBN 0895531240.

González Fernández, Francisco Javier; Fuentes Losa, Julio. Ingeniería ferroviaria. 2a ed. act. y ampl. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2010. ISBN 9788436260748.

Querol, Enrique, Gonzalez-Regueral, Borja, Perez-Benedito, Jose Luis. Practical approach to Exergy and Thermoeconomic Analyses of Industrial Processes. Springer, 2013.

ASHRAE handbook. SI ed. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, cop. 2006. ISBN 1931862877.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationsarbete, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övning, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2497

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Hagström (peter.hagstrom@energy.kth.se)