Hoppa till huvudinnehållet

MJ2500 Storskalig solkraft 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2500 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Kursen syftar till att ge en inblick i hur solenergi utnyttjas med hjälp av storskaliga solkraftverk. Enligt Internationalla Energimyndigheten skall solenergi ses som en av hörnstenarna för prisvärd förnybar kraftproduktion i en fossilfri framtid. Utan en betydande andel solenergi kommer 1,5 graders målet för den globala uppvärmningen som sattes i den internationella klimatkonventionen i Paris inte uppfyllas. Detta innebär att installationen av storskaliga solkraftverk kommer att accellerera under de kommande åren.
 • Denna kurs kommer att förse studenterna med all nödvändig kunskap i solenergiproduktion med utgångspunkt från olika teknologier som omfattar både solceller (PV) och koncentrerad solkraft (CSP). Studenterna kommer att lära sig om de viktigaste komponenterna i storskaliga PV och CSP-anläggningar, deras funktionalitet och operativa egenskaper. Dessutom kommer eleverna lära sig om elmarknaden och produktion av solenergi för marknadsspecifika krav. Slutligen kommer studenterna att lära sig om verktyg för att konstruera solkraftverk för specifika marknadsförhållanden. Den vunna kunskapen kommer att användas i två designprojekt för att dimensionera en storskalig PV och en CSP anläggning för att möta givna elmarknadsförhållanden.
 • Vid slutet av kursen ska studenten kunna analysera och dimensionera kraftverk i megawattskala som levererar el med hjälp av solenergi. Eleverna ska kunna förstå värdekedjan i solkraftverksprojekt, samt få perspektiv på marknaden och dess viktigaste aktörer i dag.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva och förklara grundläggande teorier som rör solenergi, solceller samt storskalig, termisk solkraftproduktion.
 • Beskriva komponenter, inklusive deras funktion, för elproduktion från sol, i system med såväl solceller som koncentrerad termisk solkraft.
 • Designa och dimensionera ett storskaligt (MW) system för elproduktion från sol, utifrån givna specifikationer.
 • Utvärdera teknisk och ekonomisk prestanda för system för elproduktion från sol.
 • Förklara optimeringsmetoder som använts för att designa system för elproduktion från sol, utgående från kostnadseffektivitet och prestanda från konkurrerande elproduktion (konventionell):
 • Beskriva rollen som nyckelaktörer spelar i värdekedjan elproduktion från sol, för såväl solcellsbaserade system som koncentrerad solkraft. Värdekedjan omfattar här designfas, projektering, konstruktion, uppstart och idrifttagning, drift, och nedmontering/avslut.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MJ2411 "Förnybar energi" 6hp eller motsvarande
MJ2405 "Uthållig kraftproduktion" 6hp eller motsvarande
MJ2409 "Tillämpad energiteknik" 9hp eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Concentrating Solar Power Technology - Principles, Developments and Applications (2012). Lovegrove & Stein. Woodhead Publishing. ISBN :9781845697693

Utility-Scale Solar Photovoltaic Power Plants - A Project Developer's Guide, IFC (2015)

Concentrating Solar Power Technology - Principles, Developments and Applications (2012). Lovegrove & Stein. Woodhead Publishing. ISBN :9781845697693

Utility-Scale Solar Photovoltaic Power Plants - A Project Developer's Guide, IFC (2015)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Projekt 1, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Björn Laumert

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2500

Ges av

ITM/Energiteknik - Gru

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

rafael.guedez@energy.kth.se

Övrig information

Kursen MJ2500 överlappar med MJ2412