Hoppa till huvudinnehållet

MJ2513 Cirkulär ekonomi och energisystem 6,0 hp

Den förekommande modellen för linjär ekonomi baserad på ”ta-gör-använd-disponera” tillvägagångssätt för resurser, är ekonomiskt ineffektiv och är orsaken till flera miljöproblem som ekosystemförstöring och klimatförändringar. Det har också betydande effekter på utarmningen av knappa naturresurser (t.ex. gruvdrift och oljeutvinning) och slumpmässigt bortskaffande av resurser som kommunalt fast avfall. I motsats däremot, i modellen för cirkulär ekonomi, är målet att transformera den traditionella linjära ekonomiska modellen och erbjuder en vision om ett paradigmskifte av socio-tekniskt system. I en cirkulär ekonomi extraheras maximivärdet från resurser som används, resursinsatserna reduceras, regenerativa processer är inbäddade i loopar som skapats för att återanvända och kaskader energi och materialflöden medan produkter och material återvinns och regenereras i slutet av varje livscykel skede. Denna kurs kommer att introducera studenterna till systemtänkande principer, principer för cirkulär ekonomimodell och metoder för att utvärdera effekten av strategier för cirkulär ekonomi i energisystemen som är förutsättningarna för att göra nuvarande energi och industrisystem mer cirkulära. Syftet med kursen är att ge en förståelse för den cirkulära ekonomin utifrån perspektivet på livscykelsystemtänkande, möjligheterna och begränsningarna för modellen för cirkulär ekonomi i energisystem, metoder för bedömning av cirkuläritet och specifika exempel på tillämpning av principer för cirkulära strategier i praktiken. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50368

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2513 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 1. Principer och strategier för cirkulär ekonomi i energisystem och den cirkulära ekonomins roll för resurs- och  energieffektivitet och begränsning av klimatförändringar.
 2. Metoder och verktyg för utvärdering av cirkulär ekonomi och cirkularitet.
 3. Affärsmodellinnovation och värdeskapande inom cirkulär ekonomi inom energisektorn;
 4. Övergångsfall till en cirkulär ekonomimodell inom energikrävande industrier.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 1. Formulera och kritiskt diskutera principer och strategier för cirkulär ekonomi och konsekvenserna av cirkulära övergångar för hållbar utveckling inom specifika sektorer som resursförvaltning, energi och resurskrävande industrier. 
 2. Tillämpa verktyg och metoder som är relevanta för bedömningen av cirkulärprestanda och välj ett lämpligt bedömningsverktyg baserat på en problembeskrivning.
 3. Redogöra för och exemplifiera betydelsen av affärsmodeller innovation för värdeskapande i en cirkulär ekonomi.  
 4. Utvärdera möjligheter och utmaningar för att utnyttja potentialen i affärsmodellernas innovation i samband med övergången till en cirkulär ekonomimodell i de energi intensiva industrier.
 5. Kommunicera på ett organiserat och strukturerat sätt lösningar och vetenskapliga resultat muntligt och skriftligt.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Gymnasiekursen Eng B/6 eller motsvarande; Kunskaper i Energisystem för hållbar utveckling (motsvarande MJ2508) samt Transformation i energipolitik och klimatagenda (motsvarande MJ2512 ) 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämning, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Projektarbete där muntlig tentamen ingår, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Maryna Henrysson Maryna.Henrysson@energy.kth.se