Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen är en projektinriktad påbyggnadskurs i Cleaner Production/miljöskyddsteknik. Kursen genomförs i form av flera delprojekt och innebär fördjupade studier inom några delområden av området cleaner production/miljöskyddsteknik.

Kursen ges under höstterminen endast efter överrenskommelse.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan MJ2624 (VT 2013–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är en projektinriktad påbyggnadskurs i Cleaner Production/miljöskyddsteknik. Kursen genomförs i form av flera delprojekt och innebär fördjupade studier inom några delområden av området cleaner production/miljöskyddsteknik.  

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att ge fördjupad kunskap om och förståelse för strategier och teknik som används för en mer miljöanpassad industriell produktion. Kursen ger också kunskaper om planering och utvärdering av Cleaner Production projekt.

Efter fullgjord kurs ska studenten inom de studerade delområdena av miljöskyddstekniken:

  • Utveckla och föreslå hur man genomför Cleaner Production projekt baserat på process- och fallstudie-beskrivningar.
  • Beskriva och motivera val av lösningar för Cleaner production åtgärder i de studerade fallen
  • Beskriva och förklara funktionen hos olika miljötekniska metoder (såväl processinterna möjligheter som processexterna) för att minska emissioner av föroreningar till luft resp. vatten.
  • Diskutera för- och nackdelar med olika miljötekniska metoder utifrån möjligheter att tillämpa dessa metoder i olika utsläppssituationer.
  • Självständigt söka information från den vetenskapliga litteraturen inom området tekniskt miljöskydd och andra informationskällor och kritiskt analysera den i en skriftlig rapport på ett ingenjörsmässigt sätt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kurserna MJ2627 eller MJ2629 eller MJ2640 eller KH1341 eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen MJ2627 eller MJ2629 eller MJ2640 eller KH1341 eller motsvarande kunskaper.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursen är en projektkurs - litteraturen beror av valda uppgifter.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Maria Malmström

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2624

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MJ2641 Cleaner Production II

Kontaktperson

Maria Malmström malmstro@kth.se