MJ2630 Avfallshantering, fortsättningskurs 6,0 hp

Waste Management, Advanced Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Fördjupningskurs i avfallshantering. Kursens övergripande mål är att ge en djupare insikt i avfallshanteringens problem och möjligheter ur ett nationellt och globalt perspektiv. Både industri och hushållsavfall berörs och diskuteras. Kursen skall ge såväl tekniska aspekter som ett holistiskt perspektiv på lösningar.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemi och kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge en djupare insikt i avfallshanteringens problem och möjligheter ur ett nationellt och globalt perspektiv. Både industri och hushållsavfall berörs och diskuteras. Kursen skall ge såväl tekniska aspekter som ett holistiskt perspektiv på lösningar.

Studenten skall efter fullföljd kurs kunna

 • Definiera och förklara viktiga begrepp inom ämnesområdet avfallshantering, såsom avfallshierarki, avfallsminimering, recirkulering, hushållsavfall mm.
 • Föreslå och beskriva lämpliga tekniska enhetsmetoder inom biologisk och termisk behandling av fast avfall, samt redogöra för begränsningar med och förutsättningar för, den valda tekniken.
 • Utifrån en given problemställning, knuten till avfallshantering, kunna föreslå, motivera och beskriva ett angreppssätt för lösning av problemet baserat på ett systemperspektiv.
 • Redogöra för uppbyggnad och skötsel av en modern deponi enligt krav i EU direktivet.
 • Diskutera sociala aspekter inom hantering och återbruk av avfall på en lokal och global nivå.
 • Ange och beskriva de ekonomiska och juridiska styrmedel, som påverkar industrins och samhällets hantering av avfall ur ett svenskt perspektiv.
 • Analysera och beskriva avfallets potential som en sekundär råvara, samt därmed förknippade problem och möjligheter i ett hållbart samhälle.
 • Beskriva, analysera och diskutera sambandet mellan avfall och konsumtion, på nationell och global nivå.
 • Teoretiskt utvärdera resultat erhållna vid användningen av det systemanalytiska verktyget ORWARE.
 • Självständigt söka information inom kursens ämnesområde samt sammanställa och analysera dem i en skriftlig rapport.
 • Muntligt presentera ett eget arbete och aktivt delta i diskussionen kring andra gruppers arbete.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Avfallsbeskrivning; olika avfallstyper, klassificeringsgrunder för avfall, avfallsflödet i samhället, mängder och sammansättning av olika typer av avfall.
 • Orsaker till avfallsproblemen och strategier för att minska problemen; konsumtion och avfall, avfallshierarkin (avfallsminimering, recirkulering etc), produktutveckling, problemhantering på systemnivå.
 • Regler och styrmedel inom avfallsområdet (Sverige och EU).
 • Avfallsbehandling och omhändertagande av avfall; termiska och biologiska metoder, deponering, behandling av farligt avfall.

Behörighet

Kunskaper motsvarande minst kursen MJ2620 eller MJ2621 eller MJ2623 eller MJ2626 eller MJ2640 eller MJ2611 eller MJ2627 elelr MJ2628. Engelska motsvarande minst Engelska B från gymnasiet.

Litteratur

”Waste treatment and disposal” Williams, P.T.

Föreläsningsanteckningar

Utdelat material.

Examination

 • ANN1 - Studiebesök mm, 1,5, betygsskala: P, F
 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektarbete 1, 3,0, betygsskala: P, F

Ges av

ABE/Industriell ekologi

Examinator

Monika Olsson <monika.olsson@abe.kth.se>

Övrig information

Ersätter 3C1350

f o m VT15 ersätts MJ2630 av AL2130

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.