MJ2651 Ekologi, fortsättningskurs 6,0 hp

Ecology, Advanced Course

Kursen ger relevant och användbar ekologisk kunskap som är nödvändig för att förstå människans påverkan på ekosystemen, samt möjligheten att bygga ett hållbart samhälle.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att tillhandahålla relevant och användbar ekologisk kunskap som är nödvändig för att förstå människans påverkan på ekosystemen, samt möjligheten att bygga ett hållbart samhälle.

Denna kunskap innebär att man efter fullföljd kurs kan:

 • Beskriva och förklara de biogeokemiska kretsloppen för vatten, kol, metan och kväve och sambanden mellan abiotiska och biotiska faktorer.
 • Förklara och analysera hur energi och materia transporteras genom näringskedjan.
 • Förklara viktiga ekologiska begrepp som niche, carrying capacity och resilians.
 • Beskriva och analysera vikten av fotosyntesen och respirationen.
 • Förstå vikten av nyckel- och indikatorarter samt betydelsen av biologisk mångfald.
 • Beskriva och kritiskt utvärdera effekten av övergödning och försurning för land och akvatiska ekosystem.
 • Beskriva och förklara problemet med främmande arter och genmodifierad mat.
 • Identifiera och ha grundläggande kunskaper om jordens viktiga biom.
 • Söka information om ekologi i den vetenskapliga litteraturen samt sammanfatta i en rapport som också skall presenteras muntligt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Viktiga områden som kursen behandlar är grundläggande ekologiska begrepp, populationsekologi, näringskedjor, biogeokemiska kretslopp, fotosyntes och respiration, nyckel- och indikatorarter, främmande arter samt betydelsen av biologisk mångfald.

Självständiga grupparbeten kring olika fallstudier ökar kunskapen inom ett problemområde och är en viktig del av kursen. Exempel på fallstudier är problemen kring Aralsjön, urbanekologi, Tjernobylolyckan och effekter av skogsindustrin i Sverige eller i tropisk regnskog.

Behörighet

Minst 120 poäng vid akademiska studier inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt program  eller kurs MJ1502 (3c1330) eller motsvarande kunskaper. Engelska motsvarande minst Engelska B från gymnasiet.

Litteratur

Mark B. Bush 2003, Ecology of a changing planet third edition. Prentice Hall ISBN 0-13-066257-7

Examination

 • FÄL1 - Fältövningar, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Fredrik Gröndahl <fredrik.grondahl@abe.kth.se>

Övrig information

Ersätter 3C1356

Påbyggnad

MJ2653 Miljökonsekvensstudier fkII, 6 hp

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.