Hoppa till huvudinnehållet

MJ2651 Ekologi, fortsättningskurs 6,0 hp

Kursen ger relevant och användbar ekologisk kunskap som är nödvändig för att förstå människans påverkan på ekosystemen, samt möjligheten att bygga ett hållbart samhälle.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2651 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Viktiga områden som kursen behandlar är grundläggande ekologiska begrepp, populationsekologi, näringskedjor, biogeokemiska kretslopp, fotosyntes och respiration, nyckel- och indikatorarter, främmande arter samt betydelsen av biologisk mångfald.

Självständiga grupparbeten kring olika fallstudier ökar kunskapen inom ett problemområde och är en viktig del av kursen. Exempel på fallstudier är problemen kring Aralsjön, urbanekologi, Tjernobylolyckan och effekter av skogsindustrin i Sverige eller i tropisk regnskog.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att tillhandahålla relevant och användbar ekologisk kunskap som är nödvändig för att förstå människans påverkan på ekosystemen, samt möjligheten att bygga ett hållbart samhälle.

Denna kunskap innebär att man efter fullföljd kurs kan:

 • Beskriva och förklara de biogeokemiska kretsloppen för vatten, kol, metan och kväve och sambanden mellan abiotiska och biotiska faktorer.
 • Förklara och analysera hur energi och materia transporteras genom näringskedjan.
 • Förklara viktiga ekologiska begrepp som niche, carrying capacity och resilians.
 • Beskriva och analysera vikten av fotosyntesen och respirationen.
 • Förstå vikten av nyckel- och indikatorarter samt betydelsen av biologisk mångfald.
 • Beskriva och kritiskt utvärdera effekten av övergödning och försurning för land och akvatiska ekosystem.
 • Beskriva och förklara problemet med främmande arter och genmodifierad mat.
 • Identifiera och ha grundläggande kunskaper om jordens viktiga biom.
 • Söka information om ekologi i den vetenskapliga litteraturen samt sammanfatta i en rapport som också skall presenteras muntligt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 120 poäng vid akademiska studier inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt program  eller kurs MJ1502 (3c1330) eller motsvarande kunskaper. Engelska motsvarande minst Engelska B från gymnasiet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Mark B. Bush 2003, Ecology of a changing planet third edition. Prentice Hall ISBN 0-13-066257-7

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • FÄL1 - Fältövningar, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Fredrik Gröndahl

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2651

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MJ2653 Miljökonsekvensstudier fkII, 6 hp

Övrig information

Ersätts av MJ2659. Äldre studenter med ej avslutat examen kontakta examinator för MJ2659