Hoppa till huvudinnehållet

MJ2663 Miljömanagement 6,0 hp

Kursen övergripande mål är att ge en introduktion till hur företag och organisationer arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Kursen speglar vilka olika strategier, verktyg och redovisningssystem som används i denna pågående förändringsprocess, samt bakomliggande drivkrafter. Kursen behandlar både frågor som berör process- och produktutveckling i företag relaterat till en hållbar samhällsutveckling.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2663 (VT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Strategier, motiv och drivkrafter för att införa och utveckla miljömanagement i företag och organisationer. Aktuella miljöledningssystem och standarder som ISO14000 och EMAS, GRI Sustainability Reporting och Dow Jones Sustainability Index, samt verktyg som CSR, uppförandekoder, miljöredovisning, hållbarhetsredovisning och klimatindex.

Lärandemål

Kursen övergripande mål är att ge en introduktion till hur företag och organisationer arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Kursen speglar vilka olika strategier, verktyg och redovisningssystem som används i denna pågående förändringsprocess, samt bakomliggande drivkrafter. Kursen behandlar både frågor som berör process- och produktutveckling i företag relaterat till en hållbar samhällsutveckling.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Beskriva och förklara motiv och drivkrafter för utvecklingen av miljöledningssystem, samt process- och produktutveckling i både företag och organisationer.
  • Beskriva och förklara processen för certifiering, registrering och underhåll av ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 och EMAS.
  • Beskriva och förklara de viktigaste verktygen i miljö- och hållbarhetsarbetet i företag och organisationer: CSR, uppförandekoder, miljöredovisning, hållbarhetsredovisning och klimatindex, samt hur hållbarhets och finansiell prestanda i företag kan redovisas i ramverk som GRI Sustainability Reporting och Dow Jones Sustainability Index.
  • I en skriftlig fallstudie kunna beskriva, förklara och analysera ett företags miljö- och hållbarhetsprestanda och kritisk kunna granska uppnådda resultat.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng vid akademiska studier inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt program  eller kurs MJ1502 eller MJ1500 eller motsvarande kunskaper. Engelska motsvarande minst Engelska B från gymnasiet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Epstein, Marc J.: Making Sustainability Work.Best practices in managing and measuring corporate social, environmental, and economic impacts. Greenleaf Publishing Limited, 2008.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2663

Ges av

Huvudområde

Kemi och kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MJ2664 Miljömanagement II 6 hp

Övrig information

Ersätts av AL2160. Äldre studenter med ej avslutat examen kontakta examinator för AL2160