MJ2664 Miljömanagement II, fördjupningskurs 6,0 hp

Environmental Management II, Advanced Course

Kursen är en avancerad kurs som behandlar förändring och utveckling av företag och organisationer från hållbarhetssynvinkel

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge teoretisk och tillämpad kunskap och förståelse för angreppssätt på ledning för en miljö- och hållbarhetsinriktad utveckling och förändring av företag och organisationer som följd av den ökande fokuseringen på miljö- och hållbarhetsfrågor. Kursen ger även övning och färdighet i att använda några av de verktyg som används för att planera och utvärdera miljö- och hållbarhetsarbetet i ett företag.

Detta innebär att studenten efter genomgången kurs skall kunna.

 • Beskriva, förklara och jämföra ledningssystemen för miljö, hälsa och säkerhet samt kvalitet.
 • Identifiera, analysera och utvärdera hållbarhetsaspekter och föreslå indikatorer för formulering av mål och handlingsplaner för en hållbar utveckling av ett företag eller organisation.
 • I ett grupprojekt, utforma, planera och utföra en inledande miljö- eller hållbarhetsutredning för ett företag eller organisation. 
 • Skriva en projektrapport i enlighet med kursinstruktioner och kursdokumentation. Muntligt presentera och diskutera rapporten för det företag eller den organisation som har studerats i projektet, samt i ett seminarium tillsammans med kursdeltagarna.

Kursens huvudsakliga innehåll

Motiv och krafter som driver på införande och utveckling av ledningssystem för miljö och hållbarhet i företag och organisationer. Aktuella ledningssystem som har målsättningen att införa och underhålla en systematisk, effektiv och hållbar drift av ett företag. Jämförelser av ledningsstandarder för miljö, som EMAS och ISO 14001:2004, kvalitet, ISO 9001:2000 och hälsa och säkerhet, OSHAS 18001 för att utveckla integrerade ledningssystem för hållbarhet. Kursen behandlar även verktyg för planering och uppföljning av hållbar utveckling I företag, som Miljö och kvalitetsrevision, ISO1 19001 och Corporate Sustainability Reporting.

Behörighet

Kunskaper som motsvarar MJ2663 eller MJ2662 eller 3C1380 eller motsvarande kunskaper i grundläggande miljömanagement.

Litteratur

Whitelaw, Ken: ISO 14001 Environmental Systems Handbook. Second edition, 2004. Elsevier Ltd.

The book is available at the Campus Bookstore and can also be ordered online. See for example Bokus.com.

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN2 - Övning, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För att erhålla godkänt betyg (E) i kursen krävs godkända rapporter och muntliga presentationer a vi kursen ingående övningar och projekt. Slutbetyget beräknas som ett viktat medelvärde av delbetygen.
Övningar (ÖVN1;1,5 hp)
Projektarbete (PRO1; 4,5 hp)

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Cecilia Sundberg <cecilia.sundberg@abe.kth.se>

Övrig information

Ersätter 3C1381.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med VT2009.