MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 hp

Research Methodology and Theory of Science

 • Forskningsmetodik och vetenskapsteori
 • Metodik för skrivning av examensarbete
 • Inhämtning och analys av information
 • Källkritik
 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • reflektera över innebörden av vetenskap  och bakomliggande idéer
 • föra en diskussion om vad somär vetenskaplighet och vad som kan betraktas som pseudovetenskap
 • debattera kring rollen av vetenskap i samhället
 • beskriva kraven på ett vetenskapligt arbete
 • beskriva de vanligaste vetenskapliga metoderna och verktygen för forskning inom hållbar utveckling såsom fallstudier, "participatory backcasting",  enkäter, intervjuer, dataanalys och experimentella metoder
 • förklara och tillämpa regler för kopiering, citering och referering av andras arbeten
 • kritiskt granska och konstruktivt kommentera ett färdigt examensarbete/vetenskaplig artikel med avseende på syfte, mål, rlevans, metoder/teori, bevisföring och osäkerheter i resultatet, samt
 • designa ett ramverk för et eget mastersarbete/forskningsrapport inkluderat struktur, forskningsfråga/hypotes, syfte, relevans, metoder och generalisering av resultaten 

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen kommer att ge en fördjupad förståelse för vetensapen och dess olika paradigm. Den kommer att underlätta förmågan att genomföra forskningsprojekt och ett mastersarbete. Kursen täcker kvantitativa och kvalitativa metoder för forskning inom hållbar utveckling

Kursupplägg

Föreläsningar och seminarier

Behörighet

TSUTM (obl): -

Övriga: Öppet för KTHs programstudenter med minst 150 hp, eller en kandidatexamen för andra sökanden

Litteratur

Presenteras vid kursstart

Examination

 • NÄR1 - Närvaro, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift och presentation, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPP3 - Hemuppgift 1, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPP4 - Hemuppgift 2, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Maria Malmström <maria.malmstrom@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.