MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 hp

Research Methodology and Theory of Science

 • Forskningsmetodik och vetenskapsteori
 • Metodik för skrivning av examensarbete
 • Inhämtning och analys av information
 • Källkritik

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen kommer att ge en fördjupad förståelse för vetensapen och dess olika paradigm. Den kommer att underlätta förmågan att genomföra forskningsprojekt och ett mastersarbete. Kursen täcker kvantitativa och kvalitativa metoder för forskning inom hållbar utveckling

Lärandemål *

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • reflektera över innebörden av vetenskap  och bakomliggande idéer
 • föra en diskussion om vad somär vetenskaplighet och vad som kan betraktas som pseudovetenskap
 • debattera kring rollen av vetenskap i samhället
 • beskriva kraven på ett vetenskapligt arbete
 • beskriva de vanligaste vetenskapliga metoderna och verktygen för forskning inom hållbar utveckling såsom fallstudier, "participatory backcasting",  enkäter, intervjuer, dataanalys och experimentella metoder
 • förklara och tillämpa regler för kopiering, citering och referering av andras arbeten
 • kritiskt granska och konstruktivt kommentera ett färdigt examensarbete/vetenskaplig artikel med avseende på syfte, mål, rlevans, metoder/teori, bevisföring och osäkerheter i resultatet, samt
 • designa ett ramverk för et eget mastersarbete/forskningsrapport inkluderat struktur, forskningsfråga/hypotes, syfte, relevans, metoder och generalisering av resultaten 

Kursupplägg

Föreläsningar och seminarier

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

TSUTM (obl): -

Övriga: Öppet för KTHs programstudenter med minst 150 hp, eller en kandidatexamen för andra sökanden

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Presenteras vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • NÄR1 - Närvaro, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift och presentation, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPP3 - Hemuppgift 1, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPP4 - Hemuppgift 2, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Maria Malmström

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2673

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd