Hoppa till huvudinnehållet

MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 hp

 • Introduktion till vetenskapsteori
 • Forskningsmetodik och -metoder
 • Vetenskapligt skrivande - fokus examensarbete
 • Plagiering och copyright
 • Referenshantering och källkritik
 • Etik och genus inom forskning

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2673 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en fördjupad förståelse för vetenskapen och dess olika paradigm. Den ökar förmågan att genomföra forskningsprojekt och ditt mastersarbete. Kursen täcker kvantitativa och kvalitativa metoder för forskning inom hållbar utveckling.

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • reflektera över innebörden av vetenskap och bakomliggande idéer
 • föra en diskussion om vad som är vetenskaplighet och vad som kan betraktas som pseudovetenskap
 • debattera kring rollen av vetenskap i samhället
 • beskriva kraven på ett vetenskapligt arbete
 • beskriva de vanligaste vetenskapliga metoderna och verktygen för forskning inom hållbar utveckling, t ex fallstudier,  enkäter, intervjuer, dataanalys, experimentella metoder och fältstudier
 • förklara och tillämpa regler för kopiering, citering och referering av andras arbeten
 • kritiskt granska och konstruktivt kommentera ett färdigt examensarbete/vetenskaplig artikel med avseende på syfte, mål, relevans, metoder/teori, bevisföring och osäkerheter, samt
 • designa ett ramverk för et eget mastersarbete/forskningsrapport inkluderande till exempel struktur, forskningsfråga/hypotes, syfte, relevans, metoder och generalisering av resultaten 

Kursupplägg

Föreläsningar och seminarier

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

TSUTM (obl): -

Övriga: Öppet för KTHs programstudenter med minst 150 hp, eller en kandidatexamen för andra sökanden

Gymnasiekurs Eng B/6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Presenteras vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • NÄR1 - Närvaro, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift och presentation, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPP3 - Hemuppgift 1, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPP4 - Hemuppgift 2, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Maria Malmström

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2673

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd