MJ2681 Tillämpad miljösystemanalys II 6,0 hp

Applied Environmental Systems Analysis II

Kursen är en påbyggnadskurs till kurs MJ2680 Miljösystemanalys. Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Tillämpad Miljösystemanalys – grundläggande koncept och tillämpningar,
 • Livscykelanalys – demonstration av en datorbaserad modell för LCA,
 • Miljökonsekvensbedömning – demonstration av en MKB-guide,
 • Kostnads/nyttoanalys och användning av ett bredare perspektiv i CBA,
 • Datagenerering och datakvalitet inom Tillämpad Miljösystemanalys.
 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • beskriva de viktigaste miljösystemanalytiska metoderna (Material- och substansflödesanalys, Livscykelanalys, Livscykelkostnadsanalys, ekologiskts fotavtryck, Miljökonsekvensbedömning, Strategisk miljöbedömning och integrerad hållbarhetsbedömning)
 • Beskriva deras styrkor och svagheter och deras användbarhet i olika typer av beslutssituationer,
 • Genomföra antingen (i) en livscykelanalys med hjälp av ett enkelt datorbaserat redskap, (ii) en förenklad miljökonsekvensbedömning baserad på en standardiserad guide eller (iii) en kostnads/nyttoanalys för en förutbestämd konkret beslutssituation,
 • Demonstrera en förmåga att bedöma goda och dåliga data och annat kvantitativt och kvalitativt beslutsunderlag som kan tänkas ingå i en tillämpad miljösystemanalys.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Tillämpad Miljösystemanalys – grundläggande koncept och tillämpningar,
 • Livscykelanalys – demonstration av en datorbaserad modell för LCA,
 • Miljökonsekvensbedömning – demonstration av en MKB-guide,
 • Kostnads/nyttoanalys och användning av ett bredare perspektiv i CBA,
 • Datagenerering och datakvalitet inom Tillämpad Miljösystemanalys.
 • Grupparbete – genomförande av antingen en LCA, en MKB eller en CBA för ett specifikt förutbestämt fall i en grupp om 3-4 studenter,

Behörighet

Kursen är en påbyggnadskurs; kurs MJ2680 eller 3C1387 eller motsvarande kunskaper krävs.

Rekommenderade förkunskaper

AL2181 eller motsvarande kunskap

Litteratur

Utvalda vetenskapliga artiklar och rapporter

Examination

 • NÄR1 - Närvaro, 2,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 4,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Examinationen baseras på ett aktivt deltagande i kursarbetet och på kvaliteten hos den skriftliga rapporten från grupparbetet enligt följande:

NÄR1: Aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier och grupparbete: 2 poäng ECTS

PRO1: Godkänd rapport från grupparbetet: 4 poäng ECTS

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Miguel Mendonca Reis Brandao <miguel.brandao@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.