Hoppa till huvudinnehållet

MJ2682 Tillämpad miljösystemanalys 6,0 hp

Miljösystemanalys syftar till att ge underlag för beslut och planering för ett mer hållbart beteende på individ-, organisations- och samhällsnivå. I denna kurs behandlas olika beslutssituationer med direkt eller indirekt koppling till miljö och hållbar utveckling som ingenjörer kan möta i sin yrkesroll. Vidare behandlas frågor om hur man analyserar och bedömer konsekvenser som kan följa av tekniska, ekonomiska och sociala verksamheter, samt hur man kan påverka och förbättra miljörelaterat beslutsfattande inom företag och andra organisationer. Kursen är starkt tillämpad.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2682 (HT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Beslutsteori och miljöbeslutsfattande; systemteori, systemtänkande och systemanalys.

Miljösystemanalys, miljöbedömning och miljövärdering.

Miljösystemanalytiska verktyg (miljökonsekvensbeskrivning, strategisk miljöbedömning, livscykelanalys, materialflödesanalys kostnads-nyttoanalys, teknikbedömning, integrerad miljöbedömning, positionsanalys).

Kursen är starkt tillämpad.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

  • Beskriva hur en specifik beslutssituation kan karakteriseras med avseende på (a) beslutsnivå enligt en 7-gradig skala inkluderande den globala, den regionala, den nationella, den provinsiella (länsvisa), den kommunala, företags-/organisationsnivån och individ-/hushållsnivån, (b) vem som är nyckelbeslutsfattare och (c) vilka är de viktigaste aktörerna som behöver involveras i beslutet.
  • Beskriva de viktigaste egenskaperna (procedur, typ av erhållna resultat, styrkor och svagheter, applicerbarhet) för de viktigaste miljösystemanalytiska metoderna, inkluderande MFA (Materialflödesanalys), SFA (Substansflödesanalys), LCA (Livscykelanalys), LCC (Livscykelkostnadsbedömning), EIA (Miljökonsekvensbeskrivning, SEA (Strategisk miljöbedömning) och CBA (Kostnads- nyttoanalys).
  • Beskriva och förklara de viktigaste utvecklingstrenderna inom miljösystemanalys.
  • Förklara och analysera hur ett specifikt miljösystemanalytiskt redskap (MFA, SFA, LCA, LCC, EIA, SEA, CBA) eller en kombinerad användning av två eller flera redskap kan bidra till ett förbättrat beslutsfattande i en specifik beslutssituation.
  • Visa en förmåga att samarbeta i ett grupparbete och tillsammans med andra studenter förfärdiga en rapport av god kvalitet avseende formalia, faktainnehåll och analys.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 120 poäng vid akademiska studier inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt program eller kurs MJ1502 eller MJ1500 eller 3C1330 eller MJ2611 eller 3C1336 eller MJ2652 eller MJ2651 eller 3C1356 eller MJ2627 eller motsvarande kunskaper. Engelska motsvarande minst Engelska B från gymnasiet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurskompendium

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande vid lektioner (75%) och godkänd skriftlig (hem) tentamen (TEN1; 3 hp), Godkänt projektarbete (PRO1; 3 hp),

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Björn Frostell

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2682

Ges av

ABE/Industriell ekologi

Huvudområde

Maskinteknik, Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätts av kurs AL2181 fom HT14