Hoppa till huvudinnehållet

MJ2686 "Smart Cities" och klimatåtgärder, större kurs - projektbaserad 9,0 hp

Denna kurs är enbart tillgänglig för studenter i Mastersprogrammet Innovativ Energiteknik, Smart Cities på KTH.

Kursens innehåll och krav motsvarar MJ2685, samt deltagande i en veckolång EIT modul i KULeuven.

Begreppet “Smart Cities” speglar hur IKT allt mer integreras på alla områden av stadsutveckling och stadsliv. Begreppet speglar även hur IKT lösningar allt mer utvecklas med tillämpningar som tar hållbar stadsutveckling som utgångspunkt.

Kursen kommer att fördjupa kunskapen om begreppet Smart Cities och dess relation till strategier för minskade klimatutsläpp. Dessa strategier involverar såväl staden själv och dess förvaltningar som olika aktörer som verkar i stadens alla sektorer, som tex  företag, fastighetsägare, energibolag och hushåll.

Kursen är projektbaserad och har ett tvärvetenskapligt perspektiv, inkluderande såväl, teknik, som ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Det grundläggande syftet med kursen är att på systemnivå, undersöka och utforska ” Smart Cities “ och dess potential att bidra till de utmaningar av minskad klimatpåverkan som krävs för städer idag såväl imorgon för att undvika risken av global uppvärmning.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2686 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Begreppet “Smart Cities” speglar hur IKT allt mer integreras på alla områden av stadsutveckling och stadsliv. Begreppet speglar även hur IKT lösningar allt mer utvecklas med tillämpningar som tar hållbar stadsutveckling som utgångspunkt.

Kursen kommer att fördjupa kunskapen om begreppet Smart Cities och dess relation till strategier för minskade klimatutsläpp. Dessa strategier involverar såväl staden själv och dess förvaltningar som olika aktörer som verkar i stadens alla sektorer, som texföretag, fastighetsägare, energibolag och hushåll.

Lärandemål

Kursen är projektbaserad och har ett tvärvetenskapligt perspektiv, inkluderande såväl, teknik, som ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Det grundläggande syftet med kursen är att på systemnivå, undersöka och utforska ” Smart Cities “ och dess potential att bidra till de utmaningar av minskad klimatpåverkan som krävs för städer idag såväl imorgon för att undvika risken av global uppvärmning

Efter genomgången kurs skall studenten klara av att:

 • Beskriva och diskuterar de utmaningar av minskad klimatpåverkan som städer står inför idag och i framtiden
 • Undersöka, analysera och kritiskt diskutera “Smart Cities” som begrepp och lösning på de utmaningar av minskad klimatpåverkan som finns idag och i framtiden inom viktiga sektorer i stadsutveckling; t.ex. transporter, byggnader, konsumtion, livsstil, energiproduktion, avfall etc.
 • Beskriva och analysera ett “Smart City” projekt relaterat till strategier för utsläppsminskningar på stadsnivå, tillsammans med relevanta aktörer som tex avfallsbolag, energibolag, transportbolag eller tillsammans med delar av stadens egna förvaltningar.
 • I skriven och muntlig form presentera projektet resultat i en vetenskapligt accepterad form.

Kursupplägg

 • Föreläsningar – 6 tim (2tim x 3 föreläsningar)
 • Seminarier:2 tim/ intro/ planning, 2 tim/ halvtid feedback, 4 tim presentation av projektarbetet
 • Studiebesök organiserad och dokumenterad av studenterna själva; 3 tudiebesök
 • Individuell uppgift -  Opposition
 • Projektarbete + presentation + skriftlig rapport.
 • EIT modul i KULeuven motsvarande 1 vecka, samt skriftlig rapport till KTH.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till denna kurs har enbart studenter som är antagna till Master programmet, Innovativ Energiteknik, Smart Cities.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • FLT2 - Studiebesök 2, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • FLT3 - Studiebesök, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • LIT1 - Litteraturuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • NÄR1 - Närvaro, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2686

Ges av

Huvudområde

Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Olga Kordas (olga.kordas@abe.kth.se)