Hoppa till huvudinnehållet

MJ2695 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 6,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2695 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar hållbar utveckling i utvecklingsländer med speciellt fokus på länderna i Afrika söder om Sahara, dess nuvarande situation och framtida utveckling. Teknikutvecklingen och dess samband med bistånd, fattigdomsbekämpning, naturresurser, ekonomisk tillväxt och affärsmöjligheter, diskuteras.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge en fördjupad insikt i teknikutvecklingens påverkan på hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet) i låg- och medelinkomstländer. Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

Ge en historisk bakgrund till begreppet ”hållbar utveckling”. 

 • Beskriva den ekologiska, ekonomiska och sociala situationen i utvecklingsländerna.
 • Beskriva och analysera FNs millenniemål och mål för hållbar utveckling.
 • Söka vetenskaplig litteratur inom kursens ämnesområde från Internet och i bibliotek för att använda som referensmaterial i en skriven rapport/fallstudie.
 • I en skriven rapport/fallstudie analysera och diskutera hur ny teknik påverkar olika aspekter av hållbar utveckling i utvecklingsländerna.
 • Redovisa litteraturreferenser och bibliografi i en skriven rapport/fallstudie.
 • Ge en muntlig presentation av en fallstudie.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 120 poäng vid akademiska studier på ett tekniskt  eller naturvetenskapligt program. Engelska motsvarande minst Engelska B från gymnasiet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LIT1 - Litteraturuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Denna kursplan upphör att gälla från och med 20170101. Undervisning på kursen upphör från och med detta datum. Studenter som är antagna på kursen enligt denna kursplan ges rätt att examineras enligt denna kursplan även då undervisningen har upphört, dock längst till och med 20200101. Examination efter att kursen har upphört ska företrädesvis ske vid fastställda examinationstillfällen för kurs AL2195

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2695

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik, Teknik och management

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Kursen har ersatts med AL2195 och ev studenter kan registreras på denna istället.

Övrig information

Sista examination för denna kurs (som ersätts med AL2195 fom HT17) är P3 HT17