Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ML0024 Matematik för basår II 12,0 fup

Kursens övergripande mål är att ge nya studenter tillräckligt med färdigheter och förståelse som krävs för att kunna tillgodogöra sig de matematikkurser som ingår i högskole-  och civilingenjörsutbildningarna.

Kursen skall även bidra till en god introduktion till högskolestudier.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

61422

Rubriker med innehåll från kursplan ML0024 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

 • Föreläsningar

Kursinnehåll

DELKURS A:  TENA

 • Trigonometri; Enhetscirkeln. Trigonometriska identiteter. Additions- och subtraktionssatserna. Trigonometriska ekvationer. Trigonometriska grafer. Radianer. Derivator av trigonometriska funktioner.
 • Bevismetoder; Direkta bevis. Indirekta bevis. Motsägelsebevis.
 • Derivator; Derivator av sammansatta funktioner. Produktregeln. Kvotregeln. Samband mellan förändringshastigheter. Asymptoter.
 • Integraler; Primitiv funktion. Integraler och areor.

DELKURS B:  TENB

 • Talföljder; Rekursionsformler. Aritmetisk talföljd. Geometrisk talföljd.
 • Komplexa tal; Rektangulär form. Komplexa konjugat. Absolutbelopp. Räkneregler. Det komplexa talplanet. Polär form. Potensform. De Moivres formel. Eulers formel.
 • Polynomekvationer; Polynomdivision. Faktorsatsen.
 • Fördjupning av derivator och integraler; Repetition av grundläggande begrepp. Linjär approximation. Integraler och areaberäkningar. Partiell integration. Rotationsvolymer.
 • Differentialekvationer; Differentialekvationer av första ordningen. Inhomogena differentialekvationer. Differentialekvationer av andra ordningen. Separabla differentialekvationer.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge nya studenter tillräckligt med färdigheter och förståelse som krävs för att kunna tillgodogöra sig de matematikkurser som ingår i högskole- och civilingenjörsutbildningarna. Kurserna skall även bidra till en god introduktion till högskolestudier.

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna använda satser och metoder på matematiska problem, även utan digitala hjälpmedel, samt skriftligt kommunicera det matematiska resonemanget

Med ’matematiska’ avses den del av matematiken som ingår i kursinnehållet.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Matematik 5000+ Kurs 4. (Natur & Kultur 2020). ISBN 978-91-27-45577-1.
 • Matematik 5000 Kurs 5. (Natur & Kultur 2015, 2a uppl.). ISBN 9789127441699.
 • Formler och tabeller. (Natur & kultur 2019, 3e uppl.). ISBN 978-91-27-45720-1.

Extrabok som rekommenderas:

 • Matematik 1000. (Konvergenta 2010, 4e uppl.).  ISBN 978-91-973708-5-1.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TENA - Skriftlig tentamen, 6,0 fup, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENB - Skriftlig tentamen, 6,0 fup, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Slutbetyg baseras på poängsumman från de båda tentamina.

För slutbetyg krävs att alla examinationsmoment är godkända.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Förberedande nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd