Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen består av en för årskurs ett och två gemensam seminariedel med fokus på reflektion över ingenjörsrollen och ingenjörsstudier. I kursen ges också ett särskilt seminarium i akademisk introduktion och studieteknik (åk1) och ett i ingenjörsetik (åk2).

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan ML1040 (HT 2016–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Eget ansvar och konsekvensanalys
 • Teknikens roll i samhället
 • Inlärnings- och studiestrategi
 • Självreflektion, kommunikation och skrivträning
 • Socialt hållbar utveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Redovisa sin ståndpunkt kring teknikens roll i samhället inklusive ingenjörens ansvar för dess nyttjande och utveckling
 • Redovisa sin ståndpunkt kring etiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av ingenjörens arbete ochteknikens utnyttjande isamhället
 • Formulera en strategi för kontinuerlig egenutveckling och livslångt lärande
 • Ha en medveten inlärningsprocess och ha valt studiemetoder för sin utbildning
 • Formulera egna mål för sina studier och planera sin utbildning utifrån kursmål, kursplaneroch betygskriterier samt planera och genomföra sitt arbete utifrån satta tidsramar
 • Skriva en reflekterande text med god språkbehandling kring ett tilldelat utifrånperspektiv

 

 

Kursupplägg

Seminarier

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Titel: Lär för din framtid
Författare: Jannika Andersson Cronholm, Staffan Andersson
ISBN: 9789144066523
Förlag: Studentlitteratur

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande på kursens seminarier.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Claes Hansson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1040

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd