Hoppa till huvudinnehållet

ML1109 Hållbart ledarskap med lean 2,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ML1109 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Introduktion till Lean ledarskap,
Varför leda? – om ledarskap kontra chefskap,
Bottna i ledarbidrag, mål och uppgifter,
Hållbarhetsbegreppet,
Synliggör och se – om visuell styrning, gemba och motivation,
Hoshin Kanri kopplat till hållbarhet,
SCARF – att leda med eller mot sin hjärna,
Utmana – om lärande och Tuff Omsorg,
Bygg – om att leda systematisk förbättring,
Betydelsen av mod och högre chefer,
Systematiskt förbättringsarbete kopplat till hållbarhet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs så kommer studenten kunna:

  • diskutera och resonera kring modeller för Lean ledarskap relaterat till ledarskapets förutsättningar och hållbarhet samt hur dessa påverkar det egna ledarskapet,
  • översätta modeller och metoder till egen situation och verksamhet samt konkretisera dessa i en handlingsplan 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Yrkeserfarenhet i ledarroll minst 2 år samt yrkeserfarenhet av arbete med Lean.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Närvaro vid 10 av 13 tillfällen krävs för att få godkänt på kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1109

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen riktar sig till personer i arbetsledande befattning inom både den privata och den offentliga sektorn, med grundkunskaper i lean.