Hoppa till huvudinnehållet

ML116U Lean Produktion 7,5 hp

Kursen ger en helhetsbild över begreppet ”Lean produktion” och en djupare studie av hur verksamheten bedrivs hos företag med en Lean affärsstrategi. Med hjälp av Lean får deltagarna verktyg för att i den egna verksamheten kunna eliminera aktiviteter som inte är värdehöjande, minska ledtider, reagera snabbare på nya kundbehov och använda tillgängliga resurser mer effektivt.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan ML116U (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att ge en helhetsbild över begreppet Lean produktion. Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos företag med en Lean affärsstrategi.

Kursen skall introducera och förankra de grundläggande principerna för en Lean produktion. Lean innebär en vidareutveckling av industriella system bortom massproduktionens logik och principer. Deltagaren ska erhålla kunskap som är till hjälp för att förstå logiken i denna affärsfilosofi och strategi. Dessutom att i egen verksamhet kunna identifiera möjligheter att eliminera aktiviteter som inte är värdehöjande, minska aktiviteters ledtider, kunna reagera snabbare på nya kundbehov samt att kunna använda tillgängliga resurser mer effektivt. Deltagaren ska efter genomgången kurs ha grundläggande kunskap om:

 • Strategier och principer för Lean produktion
 • Design av värdeflöden
 • Dragande och tryckande produktionssystem
 • Stabila processer och standardiserat arbetssätt
 • Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
 • Motivation och teamorganisation
 • Ledningssystemet
 • Transformation till en Lean företagskultur

Kursen är interaktiv och stora delar bygger på flipped classroom-pedagogik. Kursen består av föreläsningar, övningar och spel, hemuppgifter och projekt samt övrigt eget instuderingsarbete. Den lärarledda undervisningen är fördelad på 5 tillfällen á 2 dagar med ca 4 veckors mellanrum. Mellan tillfällena genomförs obligatoriska litteraturstudier och hemuppgifter. Som utbildningsstöd i kursen används kursportalen Canvas.

Lärandemål

Efter avslutad uppdragsutbildning ska deltagaren kunna:

 • Beskriva modeller för Lean Produktion relaterat till produktionssystemets förutsättningar och hållbarhet.
 • Analysera och utvärdera var din egen verksamhet/avdelning befinner sig utifrån ett lean produktionssystem.
 • Förklara metoder och verktyg som tillämpas inom lean produktion, föreslå de som är lämpliga för den egna verksamhetens/avdelningens förbättringsarbete och tillämpa dessa.
 • Utifrån resonemang kring leanprinciper formulera en vision och konkretisera den i en handlingsplan för verksamheten.

Kursupplägg

Fem tvådagarsträffar bestående av diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar Lean-metodik.

Kurslitteratur och förberedelser

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Jeffrey Liker, The Toyota Way, Liber, 2009
 • Modig & Åhlström, Detta är Lean
 • Petersson et al., Lean gör avvikelser till framgång, 2009

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Hemuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Övriga krav för slutbetyg

Betygskriterier för SEM1 - närvarokrav på 80%.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML116U

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andreas Bohlin (abohl@kth.se)