Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ML1200 Material och produktion, allmän kurs 10,0 hp

Kursens övergripande mål är att studenten skall ha grundläggande kännedom om de konstruktionsmaterial och produktionsmetoder som är aktuella i modern tillverkningsindustri.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-08-28 programstuderande

Anmälningskod

50829

Rubriker med innehåll från kursplan ML1200 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Järnbaserade och övriga metaller, polymerer, keramer, kompositmaterial samt pulvermetallurgiska material
 • Formningsmetoder, t.ex. gjutning och plastiska metoder
 • Avverkande tillverkningsmetoder, t.ex. svarvning, laserskärning och stansning
 • Dessutom mätteknik, korrosion och beredning

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 1. Beskriva egenskaper och användningsområden samt förklara sambanden mellan dem för de vanligast förekommande konstruktionsmaterialen
 2. Beskriva vanligt förekommande tillverkningsmetoder, maskintyper och hanteringsutrustning
 3. Förklara i vilka sammanhang dessa tillverkningsmetoder används och vilka möjligheter och begränsningar de har
 4. Dra slutsatser om hur och av vilka material befintliga produkter är tillverkade och även förklara hur miljö- och ekonomiska samt tillverkningsaspekter påverkat detta
 5. Exemplifiera samband mellan produktkrav, tillverkningsmetoder och produktkontroll

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Titel: Materiallära
Författare: Willy Leijon
ISBN: 9789147100057
Förlag: Karlebo

Titel: Tillverkningsteknologi
Författare: Jarfors m fl
ISBN: 9789144070391
Förlag: Studentlitteratur

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENB - Skriftlig tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

TENA, materialdel
TENB, produktionsdel

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd