ML1208 Produktframtagning fk 7,0 hp

Product Realisation, Intermediate Course

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Övergripande mål med kursen är att tillämpa relevanta kunskaper från övriga kurser i ett produktutvecklingsprojekt med inriktning mot konstruktionsfasen.

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Utföra en förenklad livcykelanalys för att bedöma en produkts miljökonsekvenser.
 • Utföra en förenklad riskanalys i projekt.
 • Anpassa specificerad projektarbetsmetodik på förelagt produktutvecklingsprojekt.
 • Framställa CAD-modeller och ritningar.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Projekt omfattande problemanalys, beräkning, komponentval samt framställande av modeller och ritningar.
 • 3D-modellering och ritningsframställning

Kursupplägg

Föreläsningar
Övningar
Projekt

Behörighet

Kunskaper motsvarande:

 • CAD1 momentet i ML1302
 • HM1018
 • ML1204

Litteratur

Meddelas senast en (1) månad innan kursstart

Examination

 • CAD1 - CAD-övningar, 2,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 4,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänt projekt
Godkända övningar

Slutbetyget baseras på kriterier för ingående momenten. Dessa meddelas vid kursstart.

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Ola Narbrink <narbrink@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.