Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Syftet med kursen är att ge studenten praktisk erfarenhet av det väsentliga med datorstöd inom konstruktion och teknik, allmänt benämnt CAD. Användningen av CAD i en produktlivscykel gör att du kan skapa, modellera, simulera och dokumentera nästan vilken typ av fysisk produkt som helst. Centralt för detta möjliggörande är implementeringen av solida modelleringstekniker i en samarbetsmiljö.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ML1209 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att ge studenten praktisk erfarenhet av de grundläggande förutsättningarna för datorstöd inom konstruktion och teknik. Användningen av datorstöd inom konstruktion och teknik kräver en grundläggande förståelse för de industriella standarderna som tillämpas vid teknisk ritning och inbäddad i den automatiska produktionen av detalj- och monteringsritningar, stycklistor och andra tekniska illustrationer. Ett centralt ideal som kommer att bli förtydligade för studenten är vikten av en solid-modell centrerad filosofi för produktdokumentation som används under hela produktens livscykel.

Lärandemål

Efter avslutad kurs med ett godkänt betyg skall studenten kunna:

 • Tolka och förklara information och data, exempelvis illustrationer av komponenter och sammanställningar som anges på tvådimensionella tekniska ritningar  
 • Skapa tvådimensionella tekniska ritningar genom att tillämpa relevanta ritningsstandarder och principer
 • Använda ett datorbaserat system för att skapa och ändra parametriska produktmodeller
 • Använda parametriska produktmodeller för att skapa, utvärdera och modifiera parametriska produktmodeller med mekanismer
 • Tillämpa ritningsautomation för att skapa dokumentation baserad på digitala solidmodeller och sammanställningar
 • Lagra och hantera datorfiler med hänsyn tillen produkts livscykel
 • Beskriva och tillämpa en modelleringsstrategi som skapar robusta produkt- och komponentmodeller
 • Tillämpa och beskriva effekten av en produkts livscykel i skapandet av produktdokumentation

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas 10 veckor innan kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • CAD1 - Individuella inlämningar, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • DEXA - Examination i datorsal, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROA - Individuellt projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mark Lange

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1209

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd