Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalML1333 Produktutveckling, projektkurs 15,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ML1333 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Det viktigaste innehållet i kursen i produktutveckling är studentens val av ett projektämne som tagits in i kursen, vilket kan komma från en mängd olika sverigebaserade industrier. Vid genomförandet av projektet kommer du att visa din förståelse för nästan allt tidigare kursarbete och utveckla en djupare förståelse för vikten av att kvalificera på ett tekniskt sätt kundbehov och fördelar, produktfunktion, produktdesign och tekniska egenskaper och beskriva ett lämpligt medel av att realisera projektet ämnesresultat med tanke på hållbar produktutveckling.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna 

 • utarbeta och verkställa en projektplan för ett produktutvecklingsprojekt
 • redogöra för betydelsen av lagarbete och samverkan i mångdisciplinära och mångkulturella projektgrupper
 • identifiera och utvärdera sitt eget beteende i arbetsgrupper och relatera detta till arbetsgruppens dynamik
 • värdera nya teknikområden samt kunna beskriva de förändringar som den tekniska utvecklingen medför samhället
 • identifiera, prioritera och tillämpa relevanta konstruktionsparametrar för produktutvecklingsarbetet
 • muntligt, skriftligt och med hjälp av erforderliga fysiska modeller redovisa utfallet av ett produktutvecklingsprojekt
 • identifiera och tillämpa olika förhållningssätt och ställningstaganden med avseende på etnicitet, mångfald, etik, och kön

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser: ML1030 och ML1108
och
slutförda kurser: HM1016 och ML1906 eller godkänd modul PRO1 i ML1213

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

 • Tumstock
 • 15cm skjutmått

Kurslitteratur

 • Produktutveckling, av Karl Ulrich och Steven Eppinger. ISBN 978-91-44-07421-4.
 • StrengthsFinder 2.0, av Tom Rath. ISBN 978-1-59562-015-6.
 • Uppgift om ytterligare kurslitteratur meddelas i kurs-PM

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Projekt och övningar, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • REDA - Skriftliga och/eller muntliga redovisningar, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mark Lange

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1333

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd