Hoppa till huvudinnehållet

ML1505 Industriella system III 9,0 hp

Industriella system III är den sista i serien av kurserna som integrerar tekniska och mänskliga komponenter i ett produktionssystem samt tillämpar metoder och verktyg för utveckling av system och processer. I denna kurs fokuseras på arbetssystemet med utgångspunkt i sociotekniska funktioner och behov som måste beaktas för att utforma hållbara arbeten. Centrala begrepp är arbetsmiljö, riskhantering, människa-teknikinteraktion, automation och förbättring genom systemutveckling.

Kursen är baserad på föreläsningar och seminarier/workshops, projektarbete, debatt och en serie inlämningsuppgifter. Kursen avslutas med en tentamen.

Kursen innehåller teori som ger en introduktion till ergonomiområdet i stort. Kursen bygger sedan i stor utsträckning på att deltagarna genomför en serie löpande aktiviteter, både i klassrummet och som hemuppgifter.

Innehåll:

 • Arbetsorganisation, psykosocial arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö, säkerhet och risk, människa-teknikinteraktion och automation.
 • Gästföreläsningar och exempel från industrin.
 • Övning med innehåll av observation, analys och problemlösning i syfte att säkerställa säkerhet och arbetsmiljö.
 • Projekt med innehåll av förbättring genom industriell systemutveckling.
 • Övningar och inlämningsuppgifter: arbetsuppgiftsanalys, riskanalys, övning i samarbete.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan ML1505 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Föreläsningar och seminarier med tillhörande inlämningsuppgifter. Utförande av analys av risk och arbetsmiljö i labbmiljö och på företag. Övningar för innovation, och problemlösning. Debatt om hållbart arbete. Projekt om hållbart arbete i utveckling av ett produktionssystem.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1.    analysera ett sociotekniskt system med avseende på människa, teknik och organisation i syfte att utforma hållbara arbetssystem
2.    redogöra för hur arbetssystemet fungerar från tekniknivå till nationell nivå
3.    diskutera lagar och föreskrifter utifrån både arbetstagare och arbetsgivares perspektiv
4.    tillämpa metoder för analys av risk och säkerhet i produktionssystem
5.    redogöra för definitioner och begrepp inom jämställdhet och likabehandling
6.    tillämpa inkluderande metoder för innovation och problemlösning i grupp
7.    utforma ett utvecklingsprojekt samt en plan för genomförande
8.    diskutera möjligheter och utmaningar med hållbara arbeten i framtiden utifrån ett historiskt och tekniskt perspektiv.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs ML1500 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas senast 6 veckor före kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter 1, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgifter 2, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar 1, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övningar 2, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1505

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd