Hoppa till huvudinnehållet

ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 3,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ML1506 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

  • Introduktion till produktion, logistik och underhållsteknik kopplat till ett produktionssystem
  • Introduktion till systemteori, hållbara arbeten, hållbar utveckling
  • Genomförande av en intervju av en ingenjör på ett företag tillsammans med ML1500
  • Muntlig presentation av intervjun tillsammans med ML1500
  • Självstudier för inlämningsuppgifterna i ML1500

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

•   redogöra för produktionssystems centrala områden, funktioner och begrepp
•   definiera och redogöra för grundläggande begrepp inom hållbar utveckling
•   diskutera arbetsinnehåll och kompetensbehov för ingenjörer i produktionssystem, genom exempel.
•   kommunicera muntligt enligt en retorisk arbetsprocess.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas 6 veckor före kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN2 - Övning och seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i de moment som angivits i kurs PM att tillhöra denna övergångsmodul krävs för godkänt och är krav för slutbetyg på kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1506

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd