ML1507 Kommunicerande ingenjör 3,0 hp

Communicating Engineer

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Övning och träning med den retoriska arbetsprocessen
Föreläsning och övning med mediaproduktionsteknik

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Producera vidoematerial som:
- kommunicerar examensarbetet utifrån olilka systempeprspektiv.
- kommunicerar examensarbetet till olilka åhörargrupper
- berättar vad en ingenjör gör

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Avslutade kurser: ML1500 och ML1502 med fokus på kommunikationsdelarna, eller motsvarande kunskaper
Denna modul ges endast i anslutning till Kandidatexamensarbetet inom CMAST ITSY.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas 6 veckor före kursstart.

Övrigt material, som till exempel företagsbeskrivningar, tillhandahålls under kursens gång.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • RAP1 - Rapport, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Pernilla Ulfvengren

Ingrid Kihlander

Per Ahlén

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1507

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd