Hoppa till huvudinnehållet

ML1605 Industriell underhållsteknik och driftsäkerhet för hållbar produktion 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ML1605 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

•    redogöra för vilka faktorer påverkar tillgänglighet och driftsäkerhet
•    karakterisera fel, dess källor och fördelningsmönster
•    genomföra FMEA och RCM av ett tekniskt system
•    välja underhållsstrategi baserad på ekonomi och teknisk genomförbarhet
•    bedöma en utrustnings underhållsmässighet
•    redogöra för grunderna i förbättringsarbetet
•    analysera ett tekniskt system ur underhållssynpunkt
•    redogöra för grunderna inom mätteknisk teori (kunskap om mätteknik inom olika tekniska domäner) samt praktiska övningar
•    genomföra en visuell planering av underhållsarbete
•    använda grundläggande verktyg för systematisk problemlösning

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

•    redogöra för grundläggande begrepp och teknik inom förebyggande underhåll - inspektioner, felsökning, tillståndskontroller
•    redogöra för de olika typerna av underhållsarbete – avhjälpande/förebyggande, operatörsunderhåll/specialistunderhåll och när de tillämpas
•    beräkna tillförlitligheten av ett tekniskt system
•    förstå samband mellan underhållsstrategier och hållbarhet av ett tekniskt system

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursens start.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Inlämningsuppgift tillförlitlighetsanalys, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - FMEA Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1605

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd