Hoppa till huvudinnehållet

ML1606 Den hållbara fabriken - miljöteknik 6,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan ML1606 (HT 2017–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Miljöteknik
 • Principerna för hållbar produktion
 • Säkerhet av människor och miljö

Lärandemål

 Efter avklarad kurs skall studenten:

 • kunna definiera och förklara grundbegrepp inom miljöteknik ur ett industriellt perspektiv i anknytning till vattenrening, avfallshantering, luftrening och olika medier som hanteras t.ex. tryckluft
 • känna till de grundläggande lösningarna inom de olika teknikområdena
 • kunna analysera fabrikens drift och underhåll ur ett miljöteknikperspektiv samt identifiera slöserier och potentiella faror kopplade till fabrikens miljötekniska lösningar.
 • känna till Lagar och föreskrifter som en fabrik har att förhålla sig till inom miljöområdet.
 • kunna Sammanställa och presentera miljötekniska aspekter för omgivningen

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas sex veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt hållbarhetsanalys, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

 • Tentamen
 • Projekt hållbarhetsanalys

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1606

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd