Hoppa till huvudinnehållet

ML1609 Kvalitetsteknik och förbättringsarbete 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan ML1609 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Koncept/verktyg samt ickestatisktiska och statistiska förbättringsmetoder som används inom avvikelsehantering och förbättringsarbete i industrin idag.

Lärandemål

Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
- redogöra för hur arbete med ständiga förbättringar och försöksplanering inom industriellt underhåll går till
- angripa tekniska problem på ett systematiskt sätt
- förklara metoder och filosofier inom förbättringskoncept samt jämföra tillämplighet
- planera för samt använda relevanta metoder, arbetssätt och verktyg för industriellt förbättringsarbete

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd modul SEM1 i ML1618 och slutförd kurs ML1604 och ML1605

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas tio veckor före kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • SEMA - Seminarieuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Skriftlig tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVNA - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1609

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd