Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ML160X Examensarbete inom Industriell teknik och produktionsunderhåll 15,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 TIIPS programstuderande

Anmälningskod

61421

Rubriker med innehåll från kursplan ML160X (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Förstudie
 • Problemformulering, mål, syfte och avgränsning
 • Litteraturstudie eller informationssökning som visar aktuell kunskap inom teknikområdet
 • Val av metod, lösningssätt
 • Problemlösning
 • Rapport där stor vikt läggs vid analyser, resultat, självständiga slutsatser och rekommendationer

Lärandemål

Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna:

 1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet, kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 2. visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt söka, samla och använda kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
 3. visa förmåga att formulera, bedöma och hantera problem och kritiskt diskutera frågeställningar
 4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete
 5. visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer, metoder, system eller tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 6. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar
 7. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 8. visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta som högskoleingenjör

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Särskild behörighet: 120 högskolepoäng från slutförda obligatoriska kurser och inom dessa poäng ska dessa kurser vara godkända: ML1000, ML1611, ML1613 och ML1616 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Självständig litteratursökning och litteraturstudier inom det givna problemområdet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Närvaro vid specificerade obligatoriska kurstillfällen (eller genomförd kompensationsuppgift till dessa) är krav för slutlig betygsättning.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd