Hoppa till huvudinnehållet

ML1612 Energiteknik inom industriell produktion 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ML1612 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

•     visa färdighet i strömningslära, hydromekanik, Termodynamik, Energilagringsmetoder
 och värmeöverföring
•    utföra beräkningar på strömningsmaskiner, som till exempel Värme- och kylprocesser, pumpar och fläktar
•    exemplifiera olika metoder för energilagring
•    skissa och tolka tillståndsdiagram
•    redogöra för hur man kan förbättra en fabriks energisystem ur ett hållbarhetsperspektiv samt Förbränningsteknik

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

•    beskriva och förklara energitekniska begrepp samt koppla dessa till industriell produktion
•    beräkna värmeflöden i olika media
•    tillämpa verkningsgradsbegreppet i olika energiprocesser
•    förklara och beskriva metoder för omvandling mellan olika energiformer samt analysera effektivitet av olika energibärare

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs ML1000, ML1603, ML1101 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas tio veckor före kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INLA - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • LABA - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • PROA - Projekt, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Skriftlig tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1612

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd