Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalML2115 Teknik och verktyg inom logistik 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan ML2115 (HT 2018–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Informations- och Kommunikationsteknologier inom logistikverksamhet
 • System för materialhantering
 • Olika mjukvarusystem för att underlätta och förbättra material- och informationsflöden
 • Olika hårdvara/systemkomponenter för material- och informationsflöden
 • Simulering och modellering
 • Hållbarhet och tekniska lösninger (Sociotekniska och etiska perspektiv)

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:  

 • Konstruera en simuleringsmodell av ett logistiksystem samt verifiera och validera den
 • Testa alternativa logistiklösningar genom att utforma relevanta experiment, analysera resultaten och dra slutsatser med hjälp av en simuleringsmodell.
 • Reflektera kring svårigheter under de olika stegen i en simuleringsstudie och vilka krav det ställer på genomförandet
 • Analysera och bedöma olika tekniska lösningar för materialhantering i produktion, lager, distribution  och omlastningspunkter (från enkla kompontenter som t.ex truckar till Industri 4.0-lösningar).
 • Utforma förslag på introduktion av teknologi i olika logistiska processer och kunna utvärdera/genomföra en konskvensanalys och förändringsanalys.
 • Förklara olika tekniska komponenter och deras interaktion med människor (maskin- människa, maskin-robot, robot- maskin).
 • Analysera effekten av att använda teknologi ur ett etiskt, ergonomiskt, samhällsekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Kursupplägg

Föreläsninger
Laborationer
Projekt

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Högskoleingenjörs- eller kandidatexamen om minst 180 hp i teknik, ekonomi eller motsvarande. Behörighet i svenska och engelska motsvarande Svenska B/ Svenska 3 och Engelska A/ Engelska 6.

Logistik 5 hp.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas 10 veckor innan kursstart

utvalda artiklar och utdelat material

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

godkänd tentamen

godkända laborationer

godkänd projekt

Slutbetyg viktas enligt examinationsmomentens omfattning

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML2115

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd