ML2200 Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 7,5 hp

Manufacturing Process, Intermediate Course 2

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • tillämpa den produktionsteknik som man läst i tidigare kurser
 • medverka vid utformning, utvärdering och driftsättning av en verkstad
 • redogöra för principerna bakom underhåll, underhållsmässighet och driftsäkerhet
 • analysera och sammanfatta produktionsteknisk litteratur
 • utföra en kalkyl av tillverkningskostnaden för produktionsteknisk utrustning
 • tillämpa vissa produktionsfilosofier i praktiska laborationer om schemalagt
 • bygga datorbaserade simuleringsmodeller för produktionssimulering samt modifiera dessa modeller för att förbättra flöden i produktionen

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Utformning, utvärdering och driftsättning av verkstäder
 • Underhåll, underhållsmässighet och driftsäkerhet
 • Produktionsfilosofi
 • Processflödessimulering

Kursupplägg

 • Föreläsningar
 • Obligatoriska gruppuppgifter
 • Obligatorisk närvaro på övningar, laborationer, seminarier och redovisningar
 • Obligatorisk närvaro på studiebesök (om schemalagt)

Behörighet

Kunskaper motsvarande kurserna ML1200 Material och produktion, allmän kurs och HM1016 Produktionsteknik fk1 och ML1106 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Slutbetyget baseras på resultatet på tentamen

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Kontaktperson

Bertil Wanner

Examinator

Bertil Wanner <bwanner@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.