ML2201 Datorbaserade konstruktionsverktyg, fortsättningskurs 7,5 hp

Computerized Tools in Mechanical Design, Intermediate Course

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om att på ett strukturerat sätt använda olika typer av datorbaserade konstruktionsverktyg för att effektivare och med högre kvalitet stödja konstruktionsprocessen.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Utifrån en produkts geometri och funktion samt eventuella hänsyn till analys och tillverkning identifiera och tillämpa lämplig modelleringsstrategi
 • Med hjälp av valda programvarors stöd definiera gränssnitt för samordnat konstruktionsarbete med flera deltagare
 • Bygga och analysera rörliga montage (mekanismer)
 • Beskriva hur finita elementprogram är uppbyggda och vilka data som måste ges för att lösa ett praktiskt problem
 • Definiera randvillkor och tolka resultat i ett finit element analysprogram
 • Exemplifiera och använda idealiseringar vid byggande av FE-modeller
 • Använda ett kommersiellt finita elementprogram för att lösa flerdimensionella elastiska problem
 • Jämföra, utvärdera och dokumentera resultat från olika varianter av FE-modeller
 • Självständigt strukturera, genomföra och dokumentera en större CAE-uppgift som innehåller modellering och FE-analys

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Solidmodellering med PLM (Product Lifecycle Management)
 • Modellering med skelettkonstruktioner
 • Modellering av rörliga montage
 • Hållfasthetsberäkningar med hjälp av FE-analys
 • Introduktion till FE-analys, olika elementtyper och lösningsmetoder
 • Formulering av randvillkor för FE-analys
 • Konvergens, idealiseringar, approximationer, symmetri
 • Lösning av linjära problem med hjälp av ett kommersiellt finita elementprogram
 • Dokumentation och tolkning av resultat från FE-analys

Kursupplägg

Kursen förutsätter att studenterna aktivt planerar sina studier och arbetar självständigt med programvarorna. Föreläsningar, seminarier och lärarstöd I datorsalarna stödjer studenterna I deras kunskapsinhämtning och färdighetsutveckling.

Behörighet

Avslut med godkänt betyg i ML1201, ML1204, ML1212 och ML1302.

Litteratur

 • Toogood, Roger. 2015. Creo Simulate 3.0 Tutorial; Structure and Thermal. Mission, KS; SDC Publications. ISBN 978-1-58503-987-6 (tryckt bok).
 • Chang, Kuang-Hua. (2015) Mechanism Design and Analysis; Using PTC Creo Mechanism 3.0. Mission, KS; SDC Publications. ISBN 978-1-58503-946-3 (tryckt bok).
 • Programvarornas digitala dokumentation. Programvarorna och utbildningsmaterial från programvarorna från leverantören är på engelska. Övrigt material som studenterna behöver görs tillgängligt för studenterna i digital form under kursens gång.

Examination

 • DEX1 - Examination i datorsal, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 4,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänt i samtliga rapportmoment, kursens slutbetyg ges av betyget i DEX1.

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Ingrid Kihlander <ingridk@kth.se>

Per Ahlén <perahlen@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2017.