ML2304 Hållbar utveckling i industriell verksamhet 6,0 hp

Sustainable Development in Industry

Kursen tar upp material- och energiflödesanalys, renare produktion, cirkulär ekonomi, industriell ekologi och hållbarhetshantering, tillämpat på industriell verksamhet.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursens innehåll utgår från material- och energiflödesanalys, renare produktion, cirkulär ekonomi, industriell ekologi och hållbarhetshantering.

Innehållet diskuterar fysiska in- och utflödena av material och energi från enskilda industriproducenter samt av större industriella system och nätverk. De fysiska flödena är kopplade till strategiska, organisatoriska och managementstudier och metoder för att förstå de tre dimensionerna av hållbarhet, ekonomi, miljö och socialt och hur de manifesteras i industriföretag och industriella system.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva begreppet hållbar utveckling och det sammanhang där det är tillämpbart för industrin och det industriella systemet.
  • Analysera fördelarna i och med en ökad hållbarhet i en industriell praktik genom att beskriva, förklara och reflektera över de största fördelarna som industri- affärsaktörer kan få genom att införliva hållbarhet i sin strategier och operativa verksamheter.
  • Analysera villkor och förutsättningar för ökad hållbarhet i en industriell praktik och relatera dessa till några av huvudbegränsningarna och hindren som industriell verksamhet står inför när det gäller en övergång till ökad hållbarhet.
  • Förklara och fördjupa grunderna för de centrala elementen i industriell ekologi, material- och energiflödesanalys, renare produktion, cirkulär ekonomi, cirkulär tillverkning och företagens sociala ansvar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Slutförd kurs ML1503 Industriella system II, 6 hp eller motsvarande.

Slutförd kurs ML1502 Hållbarhet i industrin, 7,5 hp eller motsvarande.

Slutförd kurs Kandidatexamensarbete 15 hp eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Magnus Wiktorsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML2304

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.