Hoppa till huvudinnehållet

ML2306 Industriell analys för avancerad tillverkning 6,0 hp

Kursen handlar om avancerad tillverkning med fokus på smart tillverkande utrustning och metrologi som integrerade delar av produktionssystemet för diskret komponenttillverkning.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ML2306 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Utvecklingen mot smarta fabriker bygger på att produkter och produktionsresurser som maskiner, robotar och verktyg får inbyggda förmågor att kommunicera, göra självdiagnostik, bli självlärande och ha möjlighet att utföra självjusteringar, anpassningar och optimeringar. Med andra ord, produkter och processer är avsedda att bli mer intelligenta och autonoma.

Kursen handlar om avancerad tillverkning med fokus på smart tillverkande utrustning och metrologi som integrerade delar av produktionssystemet för diskret komponenttillverkning. Kursen innehåller en översyn av industrirobotar och verktygsmaskiner, deras konfigurationer, delsystem, konstruktion, design och operativa förmåga. Kursen omfattar även karakterisering, simulering, övervakning, metoder för diagnostik och prognostik av maskiner, samt verktyg för identifiering av förbättringsmöjligheter.

Kursen syftar till att undervisa studenten om hur man förvärvar och tillämpar ny kunskap genom tre huvudinlärningsaktiviteter: utforma, utföra och dokumentera individuellt forskningsarbete. Målet kommer att uppnås genom flera undervisnings- och inlärningsaktiviteter som syftar till att uppnå lärandemålen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:

 • Beskriva de grundläggande koncepten kring driftssäkerhet, tillståndsbaserat underhåll och kapabilitet hos maskiner.
 • Beskriva de grundläggande konstruktions- och arbetsprinciperna för avancerad produktionsutrustning såsom verktygsmaskiner och industrirobotar.
 • Förklara förhållandet mellan kapabilitet hos avancerad produktionsutrustning och systemets prestanda.
 • Förklara vikten av provning och karaktärisering av avancerad produktionsutrustning.
 • Förklara de grundläggande arbetsprinciperna för sensorer och system: t.ex. accelerometer, inklinometer och hastighetsgyroskop; samt datainsamlingssystem.
 • Använda en kombination av sensorer, mätinstrument, statistisk dataanalys och signalbehandling för att bedöma utrustningens skick och kapabilitet.
 • Använda information från vetenskapliga artiklar och internationella standarder för problemlösning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs ML1503 Industriellea system, 6 hp eller motsvarande.

Slutförd kurs Kandidatexamensarbete, 15 hp eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Andreas Archenti

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML2306

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd