Hoppa till huvudinnehållet

ML230X Examensarbete inom hållbar produktionsutveckling, avancerad nivå 30,0 hp

Kursen avslutar masterprogrammet Sustainable production development. Det sker genom ett vetenskapligt arbete, ofta mot en industriell tillämpning, inom ett delområde av hållbar produktionsutveckling. Det huvudsakliga resultatet är en slutlig skriftlig rapport, examensarbetet, och en muntlig presentation.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ML230X (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs består av aktiviteter för att genomföra ett examensarbete på avancerad nivå inom ett delområde av hållbar produktionsutveckling. Detta kan röra design, konstruktion, analys, optimering, materialval, tillverkning och drift av olika tekniska system och produkter, inom området hållbar produktionsutveckling.

Det huvudsakliga resultatet kommer att vara en slutlig skriftlig rapport, examensarbetet, och en muntlig presentation. Relevanta och vetenskapligt giltiga resultat i examensarbetet kräver användning av kunskap i olika områden som täcks av tidigare avslutade kurser samt ytterligare inläsning och industriell erfarenhet utifrån behov. Studenten utvecklar färdigheter i processen att skapa ny kunskap baserad på etablerade teorier och metoder. Resultaten av arbetet måste ha relevans för industriell tillämpning, utöver akademisk relevans.

Kursen innehåller seminarier för att utveckla examensarbetet. Den kontinuerliga diskussionen om examensarbetet med handledare och i seminarier är en viktig del av kursen.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt fördjupad metodkunskap.

2. visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt, söka, samla och integrera kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information

4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete

5. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

7. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

8. utveckla och utvärdera produkter, processer, system, metoder och/eller tekniska lösningar med hänsyn till människors omständigehter/miljö och behov samt samhällets mål när det gäller ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För att särskild behörighet till examensarbetskurs om 30 hp på avancerad nivå ska vara uppfylld ska:

  • samtliga kurser i årskurs 1-3, alternativt kurser som krävs för utfärdande av kandidatexamen ska vara slutförda
  • minst 60 hp kurser på avancerad nivå vara slutförda.

Kurserna på avancerad nivå ska innefatta kurser i civilingenjörsprogrammet som är relevanta för examensarbetet samt kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik inom området Hållbar produktionsutveckling, ML2307.

Dessa kurser på avancerad nivå ska vara avslutade: ML2300, ML2301, ML2305, ML2306 och ML2307 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur beslutas i samråd med utsedd handledare.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PROA - Projektuppgift, 30,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Avslutande av seminarier eller andra aktiviteter som fastställts av handledare / examinator som milstolpar för framsteg i examensarbetet.

Studenter som är inskrivna som civilingenjörsutbildning måste kontrollera att andra lärandemål uppfyller andra krav som gäller deras program och för slutbetyg.
 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML230X

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd