Hoppa till huvudinnehållet

SA1007 Ingenjörsrollen och ingenjörskunskap 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SA1007 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studieteknik, eget ansvar, egenutveckling under en yrkeskarriär, självreflektion, kommunikationsteknik.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • kunna göra informerade val både under studietiden och därefter

 • kritiskt granska och reflektera över ingenjörens roll i ett hållbart samhälle

 • redogöra för huvuddragen inom vetenskapsteorin och teknikhistorien

 • identifiera och diskutera yrkesetiska problem

 • planera och genomföra projekt i grupp

 • dokumentera och presentera sitt arbete skriftligt och muntligt

 • reflektera över sitt eget lärande och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Endast för teknologer antagna till civilingenjörsprogrammet Öppen ingång, COPEN.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PROA - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PROB - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PROC - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PROD - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SA1007

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Christina M Carlsund Levin (ninni@kth.se)