SD2111 Teknisk akustik 6,0 hp

Engineering Acoustics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

Lärandemål

Kursen syftar till att presentera de grundläggande ideerna nödvändiga för att förståoch analysera elastiska vågor i fluider och fasta material. Kursen ger ocksåen introduktion till signalanalys och mätteknik samt inverkan av ljud och vibrationer påmänniskor. Måletär att ge studenten en god förståelse av teorin samt illustrera viktiga tillämpningar alltifrån design av konsertsalar till tysta farkoster och fläktar.

Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs kunna:

 • Redogöra för grundläggande ljud- och vibrationstekniska begrepp, mätteknik och mätsystem inom området, samt föreslålämpliga mät- och analysmetoder. Redogöra för hur ljud- och vibrationer påverkar människa och materiel.
 • Beskriva metoder för att identifiera linjära och icke-linjära mekaniska system. Tillämpa Fouriermetoder för att lösa system av kopplade diffrentialekvationer, beräkna periodiska och transienta signalers frekvensinnehåll och tillämpa dessa kunskaper påmekaniska system.
 • Redogöra för de fysikaliska och matematiska grunderna för vågekvationen i fluider och fasta material och vågornas utbredning, transmission, reflektion och avstrålning, samt förstå hur detta kan tillämpas för att analysera ljud och vibrationsproblem inom maskin- och farkostteknik.  

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Teori för elastisk vågor i fluider och fasta material
 • Inverkan av ljud och vibrationer påmänniskan 
 • Fourier metoder, linjära system och frekvenssvarsfunktioner 
 • Vibrationsisolering
 • Vibrationer i balkar och plattor
 • Sfäriska och cylindriska ljudvågor
 • Energimetoder och rumsakustik 
 • Strömningsakustik 
 • Ljud i kanaler och ljuddämpare 
 • Mätmetoder 

Två mätövningar ingår.  

Kursupplägg

LAB1 - Mätövningar, 0.5 hp, betygskala: P, F

TEN1 - Skriftlig teoritentamen, 3.0 hp, betygskala: P, F

TEN2 - Skriftlig problemtentamen, 2.5 hp, betygskala: P, F

Behörighet

Kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande.

Litteratur

Sound and Vibration, course book available from the department.

Examination

 • LAB1 - Mätningskurs, 0,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Examination 1, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Examination 2, 2,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig teoritentamen (TEN1, 3 hp), Skriftlig problemtentamen (TEN2, 2.5 hp).

Godkänd mätövning (LAB1, 0.5 hp)

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Kontaktperson

Mats E G Åbom

Examinator

Mats Åbom <matsabom@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.