Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SD2111 Teknisk akustik 6,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för CDEPR, CFATE, CMAST, CMATD, CTFYS från årskurs 4 och alla Masterstudenter under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, fordonsteknik, åk 1, Villkorligt valfri

Masterprogram, fordonsteknik, åk 2, Villkorligt valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, Valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, TEMC, Obligatorisk

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 2, Valfri

Perioder

P1 (6,0 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51792

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Kontaktperson

Susann Boij (sboij@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SD2111 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Teori för elastisk vågor i fluider och fasta material
 • Inverkan av ljud och vibrationer påmänniskan 
 • Fourier metoder, linjära system och frekvenssvarsfunktioner 
 • Vibrationsisolering
 • Vibrationer i balkar och plattor
 • Sfäriska och cylindriska ljudvågor
 • Energimetoder och rumsakustik 
 • Strömningsakustik 
 • Ljud i kanaler och ljuddämpare 
 • Mätmetoder 

Två mätövningar ingår.  

Lärandemål

Kursen syftar till att presentera de grundläggande ideerna nödvändiga för att förståoch analysera elastiska vågor i fluider och fasta material. Kursen ger ocksåen introduktion till signalanalys och mätteknik samt inverkan av ljud och vibrationer påmänniskor. Måletär att ge studenten en god förståelse av teorin samt illustrera viktiga tillämpningar alltifrån design av konsertsalar till tysta farkoster och fläktar.

Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs kunna:

 • Redogöra för grundläggande ljud- och vibrationstekniska begrepp, mätteknik och mätsystem inom området, samt föreslålämpliga mät- och analysmetoder. Redogöra för hur ljud- och vibrationer påverkar människa och materiel.
 • Beskriva metoder för att identifiera linjära och icke-linjära mekaniska system. Tillämpa Fouriermetoder för att lösa system av kopplade diffrentialekvationer, beräkna periodiska och transienta signalers frekvensinnehåll och tillämpa dessa kunskaper påmekaniska system.
 • Redogöra för de fysikaliska och matematiska grunderna för vågekvationen i fluider och fasta material och vågornas utbredning, transmission, reflektion och avstrålning, samt förstå hur detta kan tillämpas för att analysera ljud och vibrationsproblem inom maskin- och farkostteknik.  

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/ Engelska 6 

Kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Mätningskurs, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Examination 1, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Examination 2, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig teoritentamen (TEN1, 3 hp), Skriftlig problemtentamen (TEN2, 2.5 hp).

Godkänd mätövning (LAB1, 0.5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Susann Boij (sboij@kth.se)

Övrig information

KTH studenter som redan har kurserna SD1116 eller SD1120 i sin kandidatexamen kan inte välja SD2111.