Hoppa till huvudinnehållet

SD2111 Teknisk akustik 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SD2111 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Teori för elastisk vågor i fluider och fasta material
 • Inverkan av ljud och vibrationer påmänniskan 
 • Fourier metoder, linjära system och frekvenssvarsfunktioner 
 • Vibrationsisolering
 • Vibrationer i balkar och plattor
 • Sfäriska och cylindriska ljudvågor
 • Energimetoder och rumsakustik 
 • Strömningsakustik 
 • Ljud i kanaler och ljuddämpare 
 • Mätmetoder 

Två mätövningar ingår.  

Lärandemål

Kursen syftar till att presentera de grundläggande ideerna nödvändiga för att förståoch analysera elastiska vågor i fluider och fasta material. Kursen ger ocksåen introduktion till signalanalys och mätteknik samt inverkan av ljud och vibrationer påmänniskor. Måletär att ge studenten en god förståelse av teorin samt illustrera viktiga tillämpningar alltifrån design av konsertsalar till tysta farkoster och fläktar.

Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs kunna:

 • Redogöra för grundläggande ljud- och vibrationstekniska begrepp, mätteknik och mätsystem inom området, samt föreslålämpliga mät- och analysmetoder. Redogöra för hur ljud- och vibrationer påverkar människa och materiel.
 • Beskriva metoder för att identifiera linjära och icke-linjära mekaniska system. Tillämpa Fouriermetoder för att lösa system av kopplade diffrentialekvationer, beräkna periodiska och transienta signalers frekvensinnehåll och tillämpa dessa kunskaper påmekaniska system.
 • Redogöra för de fysikaliska och matematiska grunderna för vågekvationen i fluider och fasta material och vågornas utbredning, transmission, reflektion och avstrålning, samt förstå hur detta kan tillämpas för att analysera ljud och vibrationsproblem inom maskin- och farkostteknik.  

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/ Engelska 6 

Kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Mätningskurs, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Examination 1, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Examination 2, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig teoritentamen (TEN1, 3 hp), Skriftlig problemtentamen (TEN2, 2.5 hp).

Godkänd mätövning (LAB1, 0.5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2111

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Susann Boij (sboij@kth.se)

Övrig information

KTH studenter som redan har kurserna SD1116 eller SD1120 i sin kandidatexamen kan inte välja SD2111.